vodilna slika

uradni proračunski dokumenti

Proračun 2025

Izhodišča.pdf

Odlok o proracunu MONM za leto 2025.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Posebni del - obrazložitve po PK.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU in PP.pdf

NRP 2025-2028 - tabela.pdf

NRP 2025 - 2028 - obrazložitve.pdf

Kadrovski načrt MONM 2025.pdf

Kadrovski načrt SOU ODBK 2025.pdf

Načrt kapitalskih naložb 2025.pdf

Rebalans proračuna 2024

Odlok o rebalansu proračuna 2024.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitev po PU in PP.pdf

NRP 2024-2027 - tabele.pdf

NRP 2024 - 2027 - obrazložitve .pdf

Kadrovski načrt SOU ODBK.pdf

Proračun 2024

Izhodišča.pdf

Odlok o proracunu MONM za leto 2024 - sprejet.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabela.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Posebni del - obrazložitve po PK.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU in PP.pdf

NRP 2024 - 2027 - tabela.pdf

NRP 2024 - 2027 - obrazložitve.pdf

Kadrovski načrt 2024.pdf

Kadrovski načrt SOU OD 2024.pdf

Načrt kapitalskih naložb 2024.pdf

Zaključni račun 2023

Zakljucni racun 2023.pdf

Splošni del - izkazi .pdf

Posebni del - tabele.pdf

NRP - realizacija 2023 - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - obrazložitve.pdf

NRP - obrazložitve.pdf

Bilanca stanja - obrazložitev.pdf

KS - letna poročila.pdf

Rebalans proračuna 2023 (april)

Odlok o rebalansu za leto 2023.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del-obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU in PP.pdf

NRP 2023-2026 - tabele.pdf

NRP 2023-2026 - obrazložitve.pdf

Proračun 2023

Izhodišča.pdf

Odlok o proracunu za leto 2023.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del-tabela.pdf

Posebni del-funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del-programska klasifikacija.pdf

Posebni del - obrazložitve po programski klasifikaciji.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU in proračunskih postavkah.pdf

NRP 2023 - 2026 - tabela.pdf

NRP 2023-2026 - obrazložitve.pdf

Kadrovski načrt MONM 2023.pdf

Kadrovski načrt SOU OD 2023.pdf

Načrt kapitalskih naložb 2023.pdf

Zaključni račun 2022

Zakljucni racun za leto 2022.pdf

Splošni del - izkazi .pdf

Posebni del - tabele.pdf

NRP realizacija - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - obrazložitve.pdf

NRP obrazložitve.pdf

Bilanca stanja - obrazložitev.pdf

KS - Letna poročila.pdf

Rebalans proračuna 2022 (oktober)

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022

Splošni del tabele.pdf

Splošni del-obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU PP.pdf

NRP 2022-2025 - tabele.pdf

NRP 2022-2025 - obrazložitve.pdf

Kadrovski načrt SOU OD sprememba 2023.pdf

Kadrovski načrt sprememba 2023.pdf

Rebalans proračuna 2022 (april)

Odlok o rebalansu proracuna za leto 2022.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU PP.pdf

NRP 2022 - 2025 - tabele.pdf

NRP 2022-2025 - obrazložitve.pdf

Spremembe in dopolnitve proračuna za leto 2022

Izhodišča.pdf

Odlok o sprememb_in_dopol_prorač.2022.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitev.pdf

Posebni del - tabela.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU, PP.pdf

NRP 2022 - 2025 - tabela.pdf

NRP 2022 - 2025 - obrazložitev.pdf

Kadrovski načrt 2021 in 2022.pdf

Kadrovski načrt SOU OD 2021 IN 2022.pdf

Načrt kapitalskih naložb 2021,2022.pdf

Proračun 2022

Izhodišča

Odlok o proračunu za leto 2022

Splošni del - tabela

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - tabela

Posebni del - funkcionalna klasifikacija

Posebni del - programska klasifikacija

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po PU in proračunskih postavkah

NRP 2022 - 2025 - tabela

NRP 2022 - 2025 - obrazložitev

Kadrovski načrt 2021 in 2022

Kadrovski načrt SOU OD 2021 in 2022

Načrt kapitalskih naložb 2021 in 2022

Načrt ravnanja 2022-podpisan.pdf

Zaključni račun 2021

Zaključni račun za l. 2021.PDF

Splošni del - izkazi .pdf

Posebni del - tabele.pdf

NRP realizacija - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - obrazložitve.pdf

NRP obrazložitve.pdf

Bilanca stanja - obrazložitev.pdf

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR.pdf

KS - letna poročila.pdf

Rebalans proračuna 2021 (oktober 2021) 

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU, PP.pdf

NRP 2021 - 2024 - tabele.pdf

NRP 2021 - 2024 obrazložitve.pdf

Spremembe in dopolnitve proračuna za leto 2021

Izhodišča.pdf

Odlok o sprem. in dopol. prorač. 2021.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitev.pdf

Posebni del - tabela.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

Posebni del - obrazložitev po PU in PP.pdf

NRP 2021 - 2024 - tabela.pdf

NRP 2021 - 2024 - obrazložitev.pdf

Kadrovski načrt 2021 in 2022.pdf

Kadrovski načrt SOU OD 2021 IN 2022.pdf

Načrt prodaje in nakupa finančnega premoženja.pdf

Načrt kapitalskih naložb 2021,2022.pdf

Proračun 2021

Izhodišča.pdf

Odlok o proračunu 2021.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Posebni del - tabela.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Splošni del - obrazložitev.pdf

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah.pdf

NRP 2021 - 2024 - tabela.pdf

NRP 2021 - 2024 - obrazložitev.pdf

Kadrovski načrt 2020 in 2021.pdf

Kadrovski načrt skupne OU 2020 - 2021.pdf

Načrt razpologanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.pdf

Spremembe in dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.pdf

2. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnin premoženjem za leto 2021.pdf

3. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.pdf

Proračun 2020

Izhodišča.pdf

Odlok o proračunu 2020.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Posebni del - tabela.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

Posebni del - programska klasifikacija.pdf

Splošni del - obrazložitev.pdf

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah.pdf

NRP 2020 - 2023 - tabela.pdf

NRP - obrazložitev.pdf

Kadrovski načrt 2020 in 2021.pdf

Kadrovski načrt skupne OU 2020 - 2021.pdf

Načrt razpologanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.pdf

1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.pdf

2. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.pdf

3. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.pdf

Rebalans proračuna 2020 (maj 2020) 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020

Splošni del - tabele

Splošni del - obrazložitve

Posebni del - tabele

Posebni del - obrazložitve po PU in PP

NRP 2020 - 2023 - tabela

NRP 2020 - 2023 - obrazložitve

Kadrovski načrt SOU OD

Zaključni račun 2020

Zaključni račun za l. 2020.pdf

Splošni del - izkazi.pdf

Posebni del - tabele.pdf

NRP realizacija - tabela.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - obrazložitve.pdf

NRP obrazložitev.pdf

Bilanca stanja - obrazložitev.pdf

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR.pdf

KS - letna poročila.pdf

Proračun 2019

Izhodišča.pdf

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Posebni del - tabela.pdf

3a Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

3b Posebni del - programska klasifikacija.pdf

4 Splošni del - obrazložitev.pdf

5 Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

6 Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah.pdf

7 NRP 2019 - 2022 - tabela.pdf

8 NRP - obrazložitev.pdf

9 Kadrovski načrt.pdf

10 Kadrovski načrt skupne občinske uprave.pdf

Rebalans proračuna 2019 (marec 2019)

ODLOK o spremembi odloka 2019 - marec.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve po PU, PP.pdf 

NRP - tabele.pdf

NRP - obrazložitev.pdf

Kadrovski načrt.pdf 

Zaključni račun 2019

Zaključni račun

Splošni del - izkazi

Posebni del - tabele

NRP - tabele

Splošni del - obrazložitve

Posebni del - obrazložitve

NRP - obrazložitve

Bilanca stanja - obrazložitev

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

KS - letna poročila

Proračun 2018

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Posebni del - Funkcionalna klasifikacija

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Spremembe proračuna 2018 (november 2017)

ODLOK o sprem.in dopol. prorač.2018.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - obrazložitve po PK.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

NRP 2018 - 2021 tabela.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Zaključni račun 2018

Zaključni račun.pdf

Splošni del - izkazi.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Obrazložitve - splošni del.pdf

Obrazložitve - posebni del.pdf

Obrazložitve - NRP.pdf

Obrazložitve - bilanca stanja.pdf

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR.pdf

Krajevne skupnosti - letna poročila.pdf

Proračun 2017

Izhodišča

Odlok o proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2017

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans (maj)

Odlok

Obrazložitve

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v prvem polletju 2017.pdf

Rebalans (november)

ODLOK o spremembi odloka prorač. 2017 - november.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Zaključni račun 2017

01_Zaključni račun 2017 - izhodišča.pdf

02_Splošni del - izkazi.pdf

03_Pposebni del - tabele.pdf

4.1_Obrazložitve - splošni del.pdf

4.2_Obrazložitve - posebni del.pdf

4.3_Obrazložitve - NRP.pdf

4.4 Obrazložitve - bilanca stanja.pdf

4.5_Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR.pdf

5_Krajevne skupnosti - letna poročila.pdf

Proračun 2016

Izhodišča

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans proračuna

Načrt razvojnih programov MONM, usklajen z rebalansom

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna

Zaključni račun 2016

Odlok, izhodišča

Splošni del - izkazi

Posebni del - tabele

Obrazložitve - splošni del

Obrazložitve - posebni del

Obrazložitve - investicijski odhodki, NRP

Obrazložitve - bilanca stanja

Krajevne skupnosti - letna poročila

Proračun 2015

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Proračun Mestne občine Novo mesto 2015

Rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto 2015

Zaključni račun 2015

Odlok, izhodišča.pdf

Splošni del.pdf

Posebni del.pdf

Obrazložitve.pdf

Krajevne skupnosti.pdf

Proračun 2014

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2014

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2014 - 2017

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Proračun 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Proračun 2012

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

 

Proračun 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o sofinanciranju evropskega košarkarskega prvenstva 2013

 

Proračun 2010

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2010

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2010

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010

 

Proračun 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009

 

Proračun 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008

 

Proračun 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007