vodilna slika

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine

Osnovni podatki o Skupni občinski upravi Dolenjske in Bele krajine

Vizitka

Naslov: Seidlova cesta 1 (locirani na Germova 4), 8000 Novo mesto

Matična številka: 2632829000

Davčna številka: 36328774

Vodja skupne uprave: Brigita Železnik, vodja organa - direktorica skupne uprave

Telefon: 07 39 39 270

E-pošta:  souod@novomesto.si

Varen e-poštni predal: souod@vep.si

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

Številka civilne zaščite in požarnega varstva: 07 39 39 266

Izpostava Bele krajine s sedežem v Črnomlju: 

Naslov: Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Telefon: 07 39 39 270

E-pošta: souod@novomesto.si

Dežurna številka redarstva za območje Bele krajine: 040 726 004

Izpostava Mirnska dolina:

1. Občinski urbanizem:

- telefon in e- pošta Občina Mirna: 059 083 801, souod@novomesto.si

- telefon  in e- pošta Občina Mokronog- Trebelno: 08 20 59 322, souod@novomesto.si

2. Inšpekcija

- telefon in e-pošta: 07 39 39 270, souod@novomesto.si

3. Premoženjsko-pravne zadeve:

- telefon in e-pošta: 07 39 39 270, souod@novomesto.si

 

Informacije javnega značaja

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Tea Urbančič Kavšček
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Germova 4, 8000 Novo mesto

07 39 39 296

tea.urbancic.kavscek@novomesto.si

Katalog informacij javnega značaja_januar 2024.pdf

 

Poslovanje skupne občinske uprave

Poslovni čas

Ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

Torek od 8.00 do 15.00 ure

Sreda od 8.00 do 17.00 ure

Četrtek od 8.00 do 14.00 ure

Petek od od 8.00 do 14.00 ure

Uradne ure

a) na območju sedežne občine

• na naslovu Novo mesto, Germova 4:

- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo v ponedeljek od 9.00 do 11.00, v sredo od

9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00, v petek od 9.00 do 11.00,

- za ostala delovna področja v ponedeljek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00,

v petek od 8.00 do 14.00;

b) na Izpostavi Mirnske doline

• na naslovu Mirna, Glavna cesta 28:

- za področje urejanje prostora v sredo od 8.00 do 11.30 in od 14.00 do 17.00 ter petek
od 8.00 do 11.30, razen vsako prvo sredo v mesecu

- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo v ponedeljek od 9.00 do 11.00, v sredo od
9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

• na naslovu Mokronog, Pod Gradom 2:
- za področje urejanje prostora v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, ter vsaka prva sreda v mesecu od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.00

- za pravno službo, v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00, sredo od 8.00
do 11.00 in od 12.00 do 17.00 ter petek od 8.00 do 11.00.

 

c) na Izpostavi Bele krajine

• na naslovu Metlika, Mestni trg 24:

- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, vsak prvi torek v mesecu od 9.00 do 10.00;

• na naslovu Črnomelj, Trg svobode 3:

- za medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, v ponedeljek od 9.00 do 11.00 ter v sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

Preko telefona in elektronskih medijev so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas.

 

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine (v nadaljnjem besedilu: SOU ODBK) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine (Dolenjski uradni list, št. 26/23) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva, urejanja prometa in informatike.

Občine ustanoviteljice SOU ODBK so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Mirna, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Šentrupert in Občina Škocjan.

Temeljno poslanstvo SOU ODBK je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU ODBK prenesle v SOU ODBK. Cilj SOU ODBK je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU ODBK si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

Delovna področja

Za Mestno občino Novo mesto opravlja skupna uprava naloge medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, pravne službe, urejanja prometa, civilne zaščite, požarnega varstva ter informatike.

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Predpisi, ki jih nadzira medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo, so objavljeni na povezavi.

MEDOBČINSKO REDARSTVO - predstavitveni katalog.docx

Obvestilo posameznikom po 13. Členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov pri izvajanju meritev hitrosti udeležencev v prometu.pdf

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU ODBK in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU ODBK glede na njihove potrebe.

Seznam pooblascenih uradnih oseb 3. 1. 2024.pdf

Več o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na povezavi

Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU ODBK izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

Naloge požarnega varstva:

·       vodenje evidenc s podatki o požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi

·       opravljanje drugih strokovnih nalog s področja varstva pred požarom v skladu s predpisi (priprava programa in načrta varstva pred požarom, priprava srednjeročnega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izterjava stroškov intervencije v določenih primerih)

·       načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom

·       vodenje evidenc o požarni taksi

·       evidence in refundacije sredstev

·       naloge usposabljanja s področja požarnega varstva

·       financiranje gasilcev.

Naloge civilne zaščite:

·       urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,

·       zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,

·       načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,

·       izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,

·       organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,

·       organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,

·       določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,

·       določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,

·       usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,

·       določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,

·       mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,

·       druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.

Telefon: 07 39 39 266

Dokumenti zaščite in reševanja

Dokumenti na področju civilne zaščite in požarnega varstva so objavljeni na povezavi Dokumenti.

Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

Vloge na področju prometa so objavljeni na povezavi.

Informatika

Naloge, ki se izvajajo na področju informatike so zlasti informacijska podpora delovanja občinskih uprav, informacijske storitve za prebivalce ter razvoj informacijskih sistemov.

Skupna notranja pot za prijavo za Občino Mirna, Občino Mokronog-Trebelno in Občino Metlika

Na podlagi veljavnega Zakona o zaščiti prijaviteljev, z namenom zaščite javnega interesa so Občina Mirna. Občina Mokronog-Trebelno in Občina Metlika vzpostavile skupno notranjo pot za prijavo kršitev predpisov. Prijavo potom skupne notranje poti lahko poda fizična oseba, ki je z Občino Mirna ali Občino Mokronog-Trebelno ali Občino Metlika v delovnem ali podobnem razmerju.

OBRAZEC - NOTRANJA PRIJAVA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV.docx

Pravilnik o vzpostavitvi skupne notranje poti za prijavo za Občino Mirna, Občino Mokronog-Trebelno in Občino Metlika.pdf

 

Letna poročila SOU OD

Poročilo SOU OD za leti 2020 in 2021.pdf

Poročilo ZDIJZ za leto 2022.pdf

 

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 270 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva 031 353 296 /
dežurna številka redarstva 031 390 401 /
dežurna številka parkirne hiše 031 211 293 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si /
LENASSI MALNARIČ Mojca vodja pravne službe /
VRHOVNIK Martina Ana vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BEG Claudia svetovalka – pripravnica /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BJELAJAC Stanislava podsekretarka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DUŠIČ Gašper občinski redar /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GERBAJS Martin referent za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-680
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo /
GRITLI Lucija višja svetovalka – občinska urbanistka /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
KASTELIC Marjan inšpektor /
KORPAR Sebastjan strokovni sodelavec V – za urejanje prometa /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja inšpektorica svetnica 07 39 39-295 041/314-616
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa 07 33 21-802 031/715-712
PUHEK Sara občinska redarka /
RODMAN Melita višja občinska redarka /
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I /
SMOLE Katja strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRBENAC Silvester občinski redar /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
ŽVAB Anja občinska redarka svetovalka /