vodilna slika

29. seja leta 2010

Številka: 9001-3/2010

Datum:   7. 4. 2010

 OBČINSKEMUSVETU

MESTNEOBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c  u  j e  m

 

29.redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


včetrtek, 22. aprila 2010, ob 16. uri


vsejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novomesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 Za sejo predlagam naslednji

dn e v n i   r e d :

 

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Občinski podrobni prostorski načrt Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
 5. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto - druga obravnava
 6. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - druga obravnava.
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto - predlog za skrajšani postopek
 8. Predlog odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 - predlog za skrajšani postopek
 9. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v obdobju januar-marec 2010
 10. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2010
 11. Premoženjsko - pravne zadeve

 

11.1 Predlogsklepa za ukinitev statusa javnega dobra in prodajo nepremičnin parc. št. 1328/13, 1328/14 in     1328/15, vse KOŠmihel pri Novem mestu

11.2 Predlogsklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 2482/2, KO Ždinja vas

11.3 Predlogsklepa za ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 799/9, KO Hrušica

   12. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojov cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2009                in plan dela za leto2010

   13. Kadrovske zadeve

   14. Vprašanja inpobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena sogradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7. ter 8. točko dnevnega reda. Ostala gradivaboste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradiva sooz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

 

 • člani/ce občinskega sveta
 • mag. Jože Kobe, v. d. direktorja občinske uprave
 • predstavniki občinske uprave
 • mag. Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • Borut Šuštaršič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto (k 12. točki)
 • pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

 

 • predstavniki sredstev javnega obveščanja

 

 

 

Župan

Alojzij M        Alojzij MUHIČ

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles