vodilna slika

12. seja leta 2008

 

                                                                                                          Številka: 032-5/2006

                                                                                                          Datum:   15. 1. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

12. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 31. januarja 2008, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i   r e d

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

   5.   Predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

   6.   Predlog dopolnjenega osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada - druga obravnava

   7.   Predlog dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci - prva obravnava

   8.   Predlog odloka o uveljavitvi predkupne pravice na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

   9.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - prva obravnava

10.   Premoženjsko - pravne zadeve

 10.1 Informacija o delitveni bilanci med Mestno občino Novo mesto in med

          občinama Straža in Šmarješke Toplice

11.   Kadrovske zadeve

12.   Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za točke dnevnega reda od 2 do vključno 9. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

-          člani/ce občinskega sveta

-          mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-          predstavniki občinske uprave

-          predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          pripravljalci gradiv k 4., 5., 6., 7., 8 in 9. točki 

 

OBVEŠČENI :

 

-          sredstva  javnega obveščanja    

-          krajevne skupnosti

-          Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles