vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Nakup in dobava izdelkov za potrebe objektnega čiščenja in papirne konfekcije za obdobje dveh let

datum: 29. 09. 2020

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Merilo za oddajo javnega naročila: najnižja ponudbena cena

Ker naročnik izvaja postopek pridobivanja ponudb na podlagi zgoraj navedenega pravilnika, ki velja za javna naročila pod ocenjeno vrednostjo, ki predstavlja mejo za uporabo ZJN-3, bodo za naročnika vse prejete ponudbe, ki bodo presegle vrednost 20.000,00 EUR brez DDV, nesprejemljive.

 

Pogajanja: ne

 

Rok za izvedbo naročila: 2 leti od podpisa okvirnega sporazuma

 

Način in rok plačila: mesečno, 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa

 

Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2020, do 12.00

 

Način in kraj oddaje ponudbe:

 

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta in
  5. parafiran izvod Vzorca Okvirnega sporazuma.

 

Naročnik bo za izvedbo naročila z izvajalcem sklenil okvirni sporazum.

 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom dobite na naslovu naročnika:

-           kontaktna oseba: mag. Judita Pirc

-           e-naslov: judita.pirc@novomesto.si

-           telefonska številka: 07/39 39 222

 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika. 

 

PRILOGE:

  1. Obrazec 1: Ponudba
  2. OBRAZEC 2 - Ponudbeni predračun.xlsx
  3. Obrazec 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
  4. Obrazec 4: Izjava gospodarskega subjekta
  5. Vzorec Okvirnega sporazuma
nazaj