vodilna slika

Pravice posameznikov P/5.07


PRAVICE POSAMEZNIKOV
(splet/fizično) 

 

Postopek v zvezi z zahtevami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Ta postopek se uporablja, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja eno ali več pravic, ki jih ima na podlagi Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2.

Vsaka od zadevnih pravic ima svoje značilnosti, ki jih mora občina spoštovati, in to v predpisanih rokih. Postopek je podrobneje določen v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov Mestne občine Novo mesto. V tem dokumentu je naveden povzetek, ki je namenjen seznanitvi strank o vrstah in načinu uveljavljanja pravic.

Občina zagotavlja informacije o pravicah posameznika preko spletne strani in osebno na sedežu občine. Vlogo za uveljavljanje pravic (O/4 in O/5) je možno vložiti elektronsko, po pošti ali osebno na sedežu občine. Občina v roku 5 dni zahteva morebitno dopolnitev (če zahtevek ni jasen) in v najkrajšem možnem času ter najkasneje v 30 dneh posreduje odgovor. Če posameznik z odgovorom oziroma odločitvijo občine ni zadovoljen, se lahko pritoži na naslov nadzornega organa (Informacijski pooblaščenec).

Vlogo obravnava pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov mag. Judita Pirc, e-pošta: judita.pirc@novomesto.si, tel.: 07/39 39 222. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva tudi za svetovanje s področja varstva osebnih podatkov.

Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki (O/6.04)
Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov (O/6.05)


Več o postopku (povzeto po internem aktu občine)

Zahtevo za uveljavljanje pravic posameznik vloži pisno (vključno e-vloga) ali ustno na zapisnik. Zahteva mora biti razumljiva in mora obsegati osebno ime posameznika ter druge podatke, ki so potrebni za določitev osebnih podatkov, na katere se zahteva nanaša oziroma za rešitev zahteve, morebitne podatke o pooblaščencu ali zastopniku posameznika, opredelitev oblike, v kateri želi posameznik prejeti odgovor ter opredelitev zahteve.

Če je zahteva nepopolna ali nerazumljiva, mora občina v roku 5 delovnih dni zahevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora odpraviti. Zahtevo za odpravo pomanjkljivosti se v obliki pisnega sporočila pošlje posamezniku na naslov, ki ga je navedel v zahtevi oziroma s katerega je poslal zahtevo, ali se mu jo izroči, če je podal zahtevo neposredno na občini. Če posameznik pomanjkljivosti v roku ne odpravi, občina s pisnim sporočilom zavrže njegovo zahtevo.

Občina je vlogo posameznika dolžna rešiti najkasneje v roku 30 dni. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O tem je občina dolžna pravočasno obvestiti posameznika, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo in informacijo o možnosti pritožbe.

Občina lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva dodatne potrebne informacije. Ugotavljanje identitete posameznika pri zahtevah, vloženih po elektronski pošti, se lahko izvaja tudi z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, s potrditvijo vloge v papirni obliki ali osebno ali na način osebne vročitve odločitve občine o zahtevi na uradni naslov posameznika ali na naslov, s katerim občina razpolaga.

Kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo, ali kadar se osebni podatki pridobijo iz drugega vira, je dolžna občina obvestiti posameznika (splet ali osebno), na katerega se nanašajo osebni podatki, da se v občini obdelujejo osebni podatki v zvezi z njim in njegove pravice v zvezi s tem. Spoštovanje te pravice je urejeno v internih aktih občine. Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov (Priloga Pravilnika o varstvu osebnih podatkov Mestne občine Novo mesto - Obrazec O/3) vsebuje najmanj podatek o indentiteti in kontaktnih podatkih občine ter pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, namene za katere se osebni podatki obdelujejo, pravno podlago, morebitne uporabnike (kam se podatki posredujejo), obdobje hrambe ter o obstoju pravic posameznika.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da občino vpraša, ali obdeluje osebne podatke v zvezi z njim, in da ima dostop do teh podatkov in še do informacij o:

 • namenih obdelave,
 • kategorijah zadevnih osebnih podatkov,
 • uporabnikih ali kategorijah uporabnikov podatkov, če obstajajo, zlasti vseh tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • obdobju hrambe osebnih podatkov (ali merilih, ki se uporabijo za določitev tega obdobja),
 • pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka ali izbrisa njegovih osebnih podatkov in do omejitve obdelave ali ugovora obdelavi,
 • pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da vloži pritožbo pri nadzornem organu,
 • viru osebnih podatkov, če niso pridobljeni neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • tem, ali bodo osebni podatki obdelani avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, in če bodo, informacije o razlogih za tako obdelavo in morebitne posledice in
 • če se podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, informacije o zaščitnih ukrepih, ki veljajo.

Če osebni podatki niso točni, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zahteva, da se podatki popravijo in da se nepopolni osebni podatki dopolnijo, v skladu z informacijami, ki jih lahko zagotovi.

Če bo potrebno, bo Mestna občina Novo mesto tudi preverila informacije, ki ji jih je posredoval posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da bi pred spremembo osebnih podatkov zagotovila, da so te informacije točne.

Imenovana tudi „pravica do pozabe“; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od Mestne občine Novo mesto zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eno od naslednjega:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • iz razlogov spoštovanja zakonodaje, to je za izpolnitev pravnih obveznosti občine ali
 • če so se osebni podatki nanašali na posameznika, ki je oddal podatke v obdobju, ko je bil otrok.

Če so bili osebni podatki objavljeni, je treba storiti vse, kar je mogoče, da se zagotovi izbris.

Mestna občina Novo mesto bo morala v vsakem posameznem primeru take zahteve sprejeti odločitev o vprašanju, ali je zahtevo mogoče ali treba zavrniti iz enega od naslednjih razlogov:

 • pravice do svobode izražanja in obveščanja,
 • izpolnjevanja pravne obveznosti,
 • javnega interesa na področju javnega zdravja,
 • varstva namenov arhiviranja v javnem interesu,
 • ker so osebni podatki pomembni za pravni zahtevek.

V te odločitve bo verjetno morala biti vključena pooblaščena oseba za varstvo podatkov Mestne občine Novo mesto in v nekaterih primerih višje vodstvo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavi pravico do omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov, če je podana ena od naslednjih okoliščin:

 • če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, dokler se ne preveri točnosti osebnih podatkov,
 • kot alternativa izbrisu podatkov v primerih, ko je obdelava nezakonita,
 • če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, te potrebuje za pravne zahtevke, občina jih pa ne potrebuje več ali
 • dokler ni sprejeta odločitev v zvezi z ugovorom obdelavi.

Mestna občina Novo mesto bo morala v vsakem posameznem primeru take zahteve sprejeti odločitev o vprašanju, ali je zahteva dopustna. V te odločitve bo verjetno morala biti vključena pooblaščena oseba za varstvo podatkov občine in v nekaterih primerih višje vodstvo.

Če velja omejitev obdelave, se osebni podatki lahko shranijo, vendar se ne smejo obdelovati brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, razen če obstojijo zakoniti razlogi (in v tem primeru je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o tem obvestiti). Druge organizacije, ki lahko obdelujejo osebne podatke v imenu občine, je treba prav tako obvestiti o omejitvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev prekliče, kadar je privolitev podlaga za obdelavo njegovih osebnih podatkov (to pomeni, da obdelava ne temelji na drugi podlagi, ki jo dopušča GDPR. Primer pravne podlage privolitve je obdelava osebnih podatkov za namen posredovanja e-novic preko.

Preden se osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, izvzamejo iz obdelave, je treba potrditi, da je privolitev zares podlaga za obdelavo. Če ni, se zahteva lahko zavrne iz razloga, da privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za obdelavo ni potrebna. Sicer je treba zahtevi ugoditi.

V mnogih primerih bo dajanje in preklic privolitve na voljo v elektronski obliki, in sicer na spletu, in ta postopek ne bo potreben.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da se mu njegovi osebni podatki zagotovijo v „strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki“ (člen 20 GDPR) in pravico do prenosa teh podatkov tretjemu, na primer ponudniku storitev. To velja za osebne podatke, katerih obdelava temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Če je možno, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva tudi, da se osebni podatki posredujejo iz sistemov občine neposredno v sisteme drugega ponudnika storitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki je pravno utemeljena na naslednjem:

 • gre za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu,
 • zaradi zakonitih interesov upravljavca.

Ko je ugovor vložen, mora občina utemeljiti podlage za obdelavo in do takrat prenehati z obdelavo. Če se osebni podatki uporabljajo za neposredno trženje, ni druge možnosti, kot da Mestna občina Novo mesto preneha z obdelavo teh osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki je bila sprejeta avtomatizirano, če odločitev nanj znatno vpliva, in lahko zahteva osebno posredovanje, če je to primerno. Prav tako ima pravico, da izrazi lastno stališče in izpodbija odločitve.

Določene so izjeme od te pravice, in sicer če je odločitev:

 • nujna za pogodbo,
 • dovoljena v pravu ali če
 • temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pri presoji teh vrst zahtev je treba presoditi vprašanje, ali zgoraj navedene izjeme veljajo v posameznem primeru, ki se obravnava.

nazaj