vodilna slika

10. redna seja mandat 2014-2018

Številka:   9001-7/2015

Datum:     28. 10. 2015

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

10. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 12. novembra 2015, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. 2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. 3. Predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto – druga obravnava  
 4. 4. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1 – druga obravnava 
 5. 5. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Revoz – prva obravnava
 6. 6. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 7. 7. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – prva obravnava
 8. 8. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 – prva obravnava
 9. 9. Predlog letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2016
 10. 10. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2014
 11. 11. Kadrovske zadeve
 12. 12. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
 13.  
 14.  
 15. Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

 

                                                                                                             Gregor Macedoni

                                                                                                                     ŽUPAN

                                                                                              MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja     

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles