vodilna slika

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

organigram- MONM

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

direktorica občinske uprave

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
doc. dr. Jana Bolta Saje
(07) 39 39 206

 

Kabinet župana

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
Vodja: Monika Gabrič Simon
(07) 39 39 341 |  031 388 498

 

Urad za finance in splošne zadeve
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: Vanja Lakner
(07) 39 39 333

 

Urad za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: Meta Retar
(07) 39 39 332 I 041 932 755

 

Urad za prostor in razvoj
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: dr. Iztok Kovačič
(07) 39 39 247 | 041 581 756

 

 • Oddelek za okolje in prostor
  Vodja: Mojca Tavčar
  (07) 39 39 280 | 041 358 318

 

 • Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
  Vodja: Tina Hadžič
  (07) 39 39 281
 • Oddelek za ekonomiko nepremičnin
  Vodja: Pia Svilan
  (07) 39 39 345

 

 • Pisarna za razvoj
  Vodja: Peter Geršič
  (07) 39 39 345

 

Urad za infrastrukturo
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: Franci Starbek
(07) 39 39 381 | 041 222 295

 

 • Oddelek za investicije
  Vodja: Špela Bele Zatežić
  (07) 39 39 252 | 041 222 295

 

 • Oddelek za promet in mobilnost
  Vodja:  Emina Vrbetić
  (07) 39 39 245 | 041 479 402

 

 • Oddelek za komunalne dejavnosti
  Vodja: Urška Ožbolt
  07 39 39 221 I 031 672 080

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele Krajine

Germova ulica 4, 8000 Novo mesto
Vodja - direktorica skupne uprave: Brigita Železnik
(07) 39 39 230 | 041 667 334

mag. Sandra Boršić, podsekretarka za protokolarne zadeve in kulturo

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto

sandra.borsic@novomesto.si

telefon: (07) 39 39 253

št. pooblastila 100-16/2009 z dne 31. 8. 2012

 

mag. Judita Pirc, podsekretarka za splošne zadeve

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

judita.pirc@novomesto.si

telefon: (07) 39 39 222

št. pooblastila 100-68/2009 z dne 4. 11. 2014

 

Tea Urbančič Kavšček, podsekretarka za pravne zadeve pri Skupni občinski upravi občin Dolenjske in Bele krajine

Germova ulica 4, 8000 Novo mesto

tea.urbancic.kavscek@novomesto.si

Telefon: (07) 39 39 296

Št. pooblastila 100-0003/2023-1 (01) z dne 15.3.2023

 • LOKALNA SAMOUPRAVA

​STATUT MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) 

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 21/17)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19)

Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) (DUL, št. 14/2019)

 

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/2017)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 10/2018)

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/24)

Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

ETIČNI KODEKS FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto.pdf

 

PRAVILNIK O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM (Uradni list RS, št. 112/2013).pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM (DUL, št. 8/2015).pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov MO NM (DUl, št. 10/2018).pdf

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (DUL, št. 10/2018).pdf

 

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 13/2023)

 

PRAVILNIK O PLAČAH, SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV SVETOV OŽJIH DELOV OBČINE TER ČLANOV DRUGIH ORGANOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO 

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 59/12)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019)

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

 

ODLOK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/96)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 134/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 99/13)

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) (Uradni list RS, št. 107/13),

Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 15/18)

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

Odlok o spremembah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 24/23) 

Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo št. 2).pdf

 

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 4/2015)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 42/2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 15/2017)

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo)

 

ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOLENJSKE

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (DUL, št. 8/20)

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske.pdf (DUL 10/22) 

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – neuradno prečiščeno besedilo št. 1.pdf

 

 • PREDŠOLSKA VZGOJA

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (DUL, št. 16/18)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (DUL, št. 24/23)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (DUL, št. 16/18, 5/19 in 26/19)

Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 96/09)

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 3/23)

Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce (DUL, št. 8/23)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce (DUL, št. 5/24)

 

 • IZOBRAŽEVANJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Ur. l. RS, št. 56/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Ur. l. RS, št. 5/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice (Ur. l. RS, št. 5/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice (Ur. list RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center (Ur. l. RS, št 56/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center  (Ur. l. RS, št. 7/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center (Ur. l. RS, št 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja (Ur. l. RS, št 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska (Ur. l. RS, št. 56/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska  (Ur. l. RS, št. 7/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska (Ur. l. RS, št 75/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm (Ur. l. RS, št. 56/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm (Ur. list RS, št. 7/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (DUL, št. 24/23)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (DUL, 10/21)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Ur. l. RS, št. 7/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur. l. RS, št. 7/2013) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (U. l. RS, št. 56/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Ur. l. RS, št. 7/2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 53/10)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 75/08)

 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 28/12)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. list RS, št. 75/08)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 92/02)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 31/98)

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto (DUL, št. 24/23)

 

Pravilnik o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 36/16)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnim posameznikom Mestne občine Novo mesto (DUL št. 13/22)

 

Akt o ustanovitvi izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto.pdf

Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.pdf

 

 • ŠPORT

Odlok o določitvi športnih objektov občinskega pomena (Ur. l. RS, št. 21/99)

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL, št. 35/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL št. 11/20)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL, št. 10/2024)

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17)

Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21)

 

 • KULTURA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (Ur. l. RS, št. 123/06-UPB)

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur. l. RS, št. 79/03) 

Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur. l. RS, št. 85/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur. l. RS, št. 118/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur. l. RS, št. 43/13)

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (DUL, št. 14/19)

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (DUL, št. 35/16)

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 3/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 31/08)

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 18/09)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 22/10)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur. l. RS, št. 16/13)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto – UPB1 (Ur. l. RS, št. 43/13)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (DUL, št. 32/16)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca (DUL, št. 15/20)

 

Odlok o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Ur. l. RS, št. 26/95)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Ur. l. RS, št. 37/95)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Ur. l. RS, št. 82/98)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Ur. l. RS, št. 31/14)

 

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 30/16)

 

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 3/20)

 

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 4/22)

 

Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto (DUL, št. 4/15)

 

 • SOCIALNO VARSTVO

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 4/15)

Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu (Ur. l. RS, št. 46/12)

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 24/2020)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči socialno ogroženim v izrednih življenjskih razmerah v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 22/21)

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2024 (DUL, št.5/2024)

 

 • ZDRAVSTVO

 

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Ur. l. RS, št. 120/06)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Ur. l. RS, št. 66/14)

Odlok o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto (Ur. l. RS, št. 79/23)

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (Ur. l. RS, št. 79/23)

 

 

 • PROSTOR

Vsi prostorski akti Mestne občine Novo mesto- odloki so dostopni na Prostorskem portalu 

Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 97/08)

Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93, 94/02, 92/07, 62/10, 77/10 - teh. popr., 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 4/18 , 22/21 in 22/23)

Odlok o naseljih v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93, 92/07 in 62/10)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16 in 29/19)

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 13/18)

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 16/18)

 

 • GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo).pdf

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (DUl št. 24/2022)

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (DUL, št. 13/2018)

 

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (DUL 24/2022)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 15/2022 z dne 13. 7. 2022)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (DUL 25/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 7/2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 26/2017)

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 15/14)

 

Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (NPB-1)

Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 26/23)

Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 16/2018)

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališča Šmihel, Ločna, mestno pokopališče Srebrniče, Stranska vas in Prečna v Mestni občini Novo mesto

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališče Gabrje v Krajevni skupnosti Gabrje

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališča Smolenja vas, Potov vrh in Veliki Slatnik v Krajevni skupnosti Mali Slatni

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališči Otočec in Ždinja vas v Krajevni skupnosti Otočec

Splošni sklep o določitvi višine grobnine za pokopališča v upravljanju krajevnih skupnosti

 

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017)

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017)

Sklep o subvencioniranem prevozu pitne vode na območja, kjer ni možnosti priklopa na javni vodovod (št. 35404-22/2020-7 (633) z dne 1. 3. 2021)

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017)

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Mestne Občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto

 

Odlok o javnih površinah Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 9/2018)

 

Odlok o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (NPB3)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 47/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju (DUL, št. 29/19)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju (DUL, št. 15/22)

Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto (DUL št.5/24)

Sklep o vrednosti točke za izračun taks za oglaševanje v Mestni občini Novo mesto za leto 2024 (DUL št. 28(2023)

Pravilnik o merilih za postavitev in oblikovanje objektov za oglaševanje (Uradni list RS, št. 31/13)

 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/2005)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (DUL, št.5/2024)

 

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 20/2019)

Sklep o potrjeni ceni oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto  (DUL, št. 24/2022)

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji cene oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 24/2022)

Sklep o potrjenih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto (DUL 13/2023)

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto (DUL 13/2023)

 

Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (NPB-2)

Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/06)

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Dolenjski uradni list, št. 7/18)

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (DUL, št. 26/23)

Tehnični popravek Odloka o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (DUL, št. 2/24)

 

Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu (DUL št. 2/2021)

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (DUL št. 12/2022)

Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 7/2018)

 

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 24/2023)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 9/2018)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 8/2015)

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto-NPB. št.1.pdf

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 25/20)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/21)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/22)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 5/2024)

Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (NPB 4)

Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v MONM (DUL, št. 14/21)

Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (NPB 3)

Odredba o dopolnitvah in spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto  (DUL, št. 24/22),

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto  (DUL, št. 18/23),

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto  (DUL, št. 22/23)

 

Odredba o ureditvi prometa na ulici Jedinščica (Ur. l. RS, št. 25/11)

Odredba o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica (Ur. l. RS, št. 59/14)

Odredba o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu (DUL, št. 14/2019)

Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa (DUL, št. 32/2016)

Odlok o koncesiji za urejanje svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 4/2022)

Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 85/04)

Odlok o koncesiji za urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto (DUL št. 4/2022)

 

 • KMETIJSTVO

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015–2020 (DUL, št. 4/2015)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015–2020 (DUL, št. 8/2015)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020 (neuradno prečiščeno besedilo)

 

 • GOZDARSTVO

Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 44/05)

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14 in 20/23)

Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 18/21)

 

 • KRAJEVNE SKUPNOSTI

Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 12/2017)

 

Oddelek za premoženjske zadeve

 

I. GOSTINSTVO

1. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 11/20 in 6/21)

2. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo)

 

II. GOZDARSTVO

1. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14)

2. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi izvajanja del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/21)[1]

 

III. JAVNA ZBIRANJA – SPONTANI ULIČNI NASTOPI

1. Odlok o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 22/21)

 

IV. KMETIJSTVO

1. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015–2020 (Dolenjski uradni list, št. 4/15 in 8/15)

 

V. KOMUNALNI PRISPEVEK IN PROGRAMI OPREMLJANJA

1. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/21, 14/21 in 19/21)

2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo)

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2« (Dolenjski uradni list, št. 21/20)

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska cona Livada« (Dolenjski uradni list, št. 6/21)

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Zahod« (Dolenjski uradni list, št. 20/21)

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage« (Dolenjski uradni list, št. 12/22)

7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Birčna vas - sever« (Dolenjski uradni list, št. 12/22)

 

VI. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

1. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 29/19 in 19/21)

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 26/2023)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (neuradno prečiščeno besedilo št. 2)

 

 

 

3. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (Dolenjski uradni list, št. 6/22)[2]

4. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2023 (Dolenjski uradni list, št. 31/22).

 

VII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI

1. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 93/07)

2. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 110/13)

 

VIII. RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)[3] - Formalno veljaven predpis, ki se ne uporablja.

2. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Novo mesto - služnostne pravice (Uradni list RS, št. 87/03)[4] - Formalno veljaven predpis, ki se ne uporablja.

 

IX. SPODBUJANJE RAZVOJA MESTNEGA JEDRA

1. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017 – 2020 (Dolenjski uradni list, št. 23/17)

 

X. USTANOVITVENI AKTI

1. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/22)

 

XI. ZAŠČITA ŽIVALI

1. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 22/21)

 

 

Predloge predpisov lahko spremljate na spletni povezavi.

 

Vsi prostorski akti v pripravi so dostopni na spletni povezavi.

 • DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
 • Izdaja odločbe o uveljavitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto › Enkratna denarna pomoč › Izdaja odločbe o prekopu posmrtnih ostankov  

 

 • STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI:
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine ›
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja ›
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja ›
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov ›

 

 • UREJANJE PROSTORA:

-             izdaja lokacijskih informacij,

-             izdaja potrdil o pogojih za spreminjanje meje parcele,

-             izdaja mnenj o skladnosti DGD s prostorski izvedbenimi akti občine po 282. členu ZureP-3,

-             izdaja projektnih pogojev za izvedbo posegov za katere GD ni potrebno ali za izvedbo negradbenih posegov po 283. členu ZUreP-3,

-             izdaja projektnih pogojev za izvajanje posegov za katere je potrebno pridobiti GD po 42. členu GZ-1,

-             izdaja soglasij k prijavi začetka gradnje za začasne  in enostavne (po 1.1.2024) objekte po 6. členu ZUreP-3,

-             izdaja soglasij glede skladnosti s prostorskim aktom k manjši rekonstrukciji po 7. členu GZ-1,

-             izdaja odločb o odmeri komunalnega prispevka,

-             izdaja dovoljenj za prekomerno obremenitev okolja s hrupom na javnih prireditvah,

-             izdaja potrdil o predkupni pravici.

 

 • KMETIJSTVO:
 • izdaja potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna (za kandidate, ki se prijavljajo na državne razpise na področju razvoja kmetijstva in podeželja)
 • objava ponudb za prodajo ali zakup kmetijskega zemljišča ali gozda
 • objava odločb Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s pojavom nevarnih rastlinskih in živalskih bolezni in škodljivcev oziroma zdravstvenim varstvom rastlin živali na območju Mestne občine Novo mesto

 

 • GOZDARSTVO:
 • izdaja mnenj h gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarskih enot na območju občine

 

 • NEPREMIČNINE:
 • Brezplačna uporaba nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto ›
 • Prodaja/brezplačen prenos nepremičnine ›
 • Sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice ›

 

 • OBČINSKE CESTE, JAVNO DOBRO:
 • Izdaja soglasja za enostavne objekte in za posege v občinske ceste
 • Izdaja soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste
 • Izdaja soglasja za obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM
 • Izdaja odločbe/dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinskih cestah
 • Izdaja odločbe/dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije
 • Izdaja soglasja za poseg v objekte javne razsvetljave
 • Izdaja dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih ali horizontalnih deviacij

 

 • PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI:
 • Izdaja projektnih pogojev k idejni zasnovi
 • Izdaja mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, DNZO in DSN

 

 • OBRATOVALNI ČASI, OBRATOVALNI POGOJI, POROČILA:
 • Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije › Mesečno poročilo o turistih in njihovih prenočitvah ›

 

 • KRŠITVE IN PREKRŠKI:
 • Kršitve mirujočega prometa v pristojnosti mestnega redarstva › Kršitve odlokov in zakonov v pristojnosti občinskega inšpektorata ›

 

 • KRAJEVNE SKUPNOSTI:
 • izdaja odločbe o sofinanciranju programov KS

 

Seznam je dostopen na portalu OPSI na spletni povezavi https://podatki.gov.si/data/search?s=&all_opsi_tip=Lokalna+uprava&publisher=mestna_obcina_novo_mesto .

 

        1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahtevo je mogoče vložiti pisno ali ustno. Organ lahko zahtevi ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevate pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ustno na istem naslovu ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si. Fizični dostop je mogoč v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 15. ure, sredah od 8. do 17. ure ter petkih od 8. do 14. ure.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo: Obrazec ZDIJZ - zahteva 2019.pdf

           2. STROŠKOVNIK

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16) določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Enotni stroškovnik določa naslednje cene materialnih stroškov (brez DDV) za posredovanje informacij javnega značaja:

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij in določi rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema sklepa.

V primeru, ko materialni stroški posredovanja informacij presegajo 80 EUR, lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

 

     3. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16 - VIII. poglavje)

 

     4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

- Prostorski akti

- Delo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- Obratovalni časi lokalov

- Dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom

- Emisije iz čistilnih naprav

- Rezultati točkovanja vlog na javnih razpisih

- PGD in PZI dokumentacije

- Volitve župana

- Nakup nepremičnin (kupoprodajne pogodbe)

- Visoko šolstvo

- Prijave Mestne občine Novo mesto na javne razpise

- Poslovno sodelovanje Mestne občine Novo mesto s podjetji

- Oddaja neprofitnih stanovanj v najem

- Štipendiranje in denarne pomoči

 

      5. LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Letno poročilo 2014.pdf

Letno poročilo 2015.pdf

Letno poročilo 2016.pdf

Letno poročilo 2017.pdf

Letno poročilo 2018.pdf

Letno poročilo 2019.pdf

Letno poročilo 2020.pdf

Letno poročilo 2021.pdf

Letno poročilo 2022.pdf

Letno poročilo 2023.pdf

nazaj