vodilna slika

Javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja Vrtca Ciciban Novo mesto

datum: 26. 03. 2021

Dolenjski uradni list 7 - 2021

 

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 8. redne seje, z dne 25.2.2021, razpisuje prosto delovno mesto

 

RAVNATELJA

 

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1.9.2021.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali originalna),
  • dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
  • dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju)
  • potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo iz Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
  • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
  • program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
  • kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.

 

Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.

 

Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo obravnavale.

 

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Novo mesto, 26.3.2021

 

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto

 

                                            Predsednica

                                         Kristja Robek, l.r.

 

 

 

nazaj