vodilna slika

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2«

datum: 19. 11. 2020

Dolenjski uradni list 21 - 2020.

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel

 

 

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2«

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2« (v nadaljevanju: program opremljanja).

 

 

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

 

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

 

(2) Program opremljanja vsebuje:

 • splošni del programa opremljanja,
 • podatke o pozidavi območja,
 • opis obstoječe in nove komunalne opreme,
 • časovni načrt izgradnje,
 • podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
 • grafične prikaze.

 

 

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 

(1) Program opremljanja je:

 • podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
 • podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.

 

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo meteorno kanalizacijsko omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).

 

(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

 

4. člen

(obračunsko območje)

 

(1) Obračunsko območje opremljanja je eno in obsega celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2 (Dolenjski uradni list, št. 16/2018).

 

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

 

 

5. člen

(obstoječa in predvidena komunalna oprema)

 

(1) Na območju ali v bližini pred izvedbo projekta ne obstaja obstoječa meteorna ali mešana kanalizacija, ki bi omogočala priključitev predvidenega objekta in odvajanje padavinskih voda v obsegu, ki bi zadoščal glede na površino območja.

 

(2) Tehnične podrobnosti predvidene nove meteorne kanalizacije so razvidne iz projekta PGD »Zbirni kolektor meteornih vod poslovnega kompleksa Rutar«, št. 07/18, izdelovalca Topos d.o.o. iz Novega mesta, september 2018 in projektov DGD in PZI »Padavinski kanal Mačkovec, odsek Otoška cesta – izpust Krka«, št. PR-R7/2019, izdelovalca Acer Novo mesto d.o.o.

 

 

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

 

6. člen

(skupni in obračunski stroški investicije)

 

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:

 

Postavka

Skupni stroški

v EUR

Obračunski stroški v EUR

1. Nova meteorna kanalizacija

   

   - javni del od navezave stanovanjske cone do krožišča "Pletenka"

264.438,40

264.438,40

   - od krožišča "Pletenka" do izteka v Krko

158.330,50

158.330,50

Skupaj

422.768,90

422.768,90

 

7. člen

(časovni načrt)

 

Predviden časovni načrt izvedbe je sledeč:

 

Za javni del meteornega kanala od navezave bodoče stanovanjske cone do navezave na kanal P1 v krožišču »Pletenka«:

 • rok začetka gradnje nove komunalne opreme v letu 2021
 • rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo do konca leta 2021

Za meteorni kanal na odseku od Otoške ceste do izpusta v reko Krko:

 

 • rok začetka gradnje nove komunalne opreme v letu 2021
 • rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo do konca leta 2021

 

 

8. člen

(financiranje predvidene investicije)

 

Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme bosta zagotavljala Mestna občina Novo mesto in investitor objektov v območju opremljanja na podlagi pogodbe o opremljanju. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za tisto novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. 

 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

 

9. člen

(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

 

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

 

pri čemer zgornje oznake pomenijo:

 

KPnova (ij) =      znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

AGP =               površina gradbene parcele stavbe,

CpN(ij) =          stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

DpN =              delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

ASTAVBA =         bruto tlorisna površina stavbe,

CtN(ij) =           stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

DtN =               delež površine objekta  pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,

i =                    posamezna vrsta nove komunalne opreme,

j =                    posamezno obračunsko območje.

 

 

10. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

 

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:

 

– površina gradbene parcele stavbe,

– bruto tlorisna površina stavbe,

– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3 : 0,7.

 

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

 

11. člen

(obračunski stroški na enoto mere)

 

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

 

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

 

 

Komunalna oprema

CpN(ij)

(EUR/m2)

CtN(ij)

(EUR/m2)

1. Nova meteorna kanalizacija

 

 

   - javni del od navezave stanovanjske cone do krožišča "Pletenka"

15,656

22,485

   - od krožišča "Pletenka" do izteka v Krko

9,374

13,463

Skupaj

25,030

35,948

 

 

 

12. člen

(obstoječa komunalna oprema)

 

Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Mestne občina Novo mesto.

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja)

 

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

 

14. člen

(veljavnost)

 

Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka.: 007-18/2020-3 (620)

Novo mesto, dne 12. 11. 2020

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

 

nazaj