Odgovori na pobude in vprašanja občanov

datum: 17. 03. 2020

Objavljamo odgovore na vprašanja in pobude občanov, ki smo jih dobili preko svetniškega vprašanja na 11. redni seji občinskega sveta..

Damjan Šeruga: Kdaj se bo obnovila cestna površina na odseku Črmošnjice pri Stopičah - Novo mesto, točneje v Pogancih? Beseda obupno je premalo, beseda katastrofalno bi morda najbolje opisala trenutno stanje te ceste.

Cesta je državna, vprašanje bo naslovljeno na Direkcijo RS za infrastrukturo oz. Ministrstvo za Infrastrukturo.

Katja Lazić: Vprašanje se nanaša na ureditev Sokolske ulice (zamenjava ulične svetilke ter popravilo močno poškodovane mulde, ki je bila svetniku predana ustno)

Zamenjava ulične svetilke in popravilo mulde bo izvedeno preko rednega vzdrževanja javne razsvetljave in vzdrževanja cest.

Tea Skupek: Kdaj bo tekoča voda po vsej Trski gori? 

Območje Trške gore se ne nahaja v aglomeraciji (območju poselitve), saj je pretežno vinogradniško območje, s čimer ne izpolnjuje pogojev po državni uredbi odvajanja in čiščenja odpadne vode za izgradnjo komunalne infrastrukture. Verjamemo, da bo taka usmeritev prispevala tudi k ohranitvi njenega simbolnega pomena in značilne podobe vinogradniškega območja.

Dragana Reba: Kako kaže z neprofitnimi občinskimi stanovanji? Vse v povezavi z njimi...koliko jih je, kaj imajo v načrtu, kdaj se bo sploh začelo kaj dogajat v tej smeri?

Mestna občina Novo mesto ima 37 neprofitnih stanovanj, od teh jih je trenutno zasedenih 28. Ostala je pred oddajo v najem nujno potrebno prenoviti, saj so nekatera v zelo slabem stanju. Prenova stanovanj se bo predvidoma začela letos in se zaključila v letu 2021. Načrtujemo, da bomo po zaključku prenove, predvidoma v prvi polovici leta 2021, pripravili javni razpis za oddajo stanovanj v najem, pod pogojem, da bodo stanovanja obnovljena. O razpisu in pogojih za dodelitev stanovanj v najem bomo, kot je že v navadi, obvestili pristojni CSD in zainteresirane osebe (osebno in na krajevno običajen način).

Elizabeta Japelj: Kdaj in kje [v Novem mestu] se bodo gradila varovana stanovanja, če se sploh bodo?

Oskrbovana stanovanja so prepoznana kot ena od prioritet tako s strani zasebnih investitorjev kot s strani Mestne občine Novo mesto. S tem namenom Mestna občina Novo mesto vodi intenzivne razgovore s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, in sicer za gradnjo oskrbovanih stanovanj na Brodu, na območje kjer veljajo določila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod-Drage (Uradni lis RS, št. 62/13 in 45/11) in na območju Podbreznika. O časovnici še ni možno govoriti.

S strani zasebnega investitorja je bila dana pobuda za spremembo OPPN, ki bi omogočila gradnjo takih stanovanj v Bučni vasi, kjer že poteka izgradnja stanovanjskih hiš.

Poleg navedenega velja omeniti tudi aktivnosti Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki pripravlja projekt za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na Šegovi ulici, kjer naj bi projekti za gradbeno dovoljenje bili začeti že v letošnjem letu.

Simona Gorenc Pavkovič: Pozdravljeni! Kdaj bo na novo asfaltirana cesta....Lesnica - Kronovo.....in urejena kolesarska steza na tej povezavi?

Cesta Lešnica Kronovo je v celoti asfaltirana. Preplastitev je bila izvedena leta 2018. Kolesarska steza je urejena na delu Šentpeter -  grad Otočec in Otočec -Kronovo, nadaljnje urejanje trenutno ni predvideno.

Peter Pero Kastelic: Cesta Črmošnjice pri Stopičah do Stopič. Ali bo kakšna širitev oz. Ali bo zgrajen pločnik? Obljubljajo že 20 let

Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev enostranskega hodnika za pešce in ureditev križišča z bus postajališčem v Črmošnjicah. Projekt je potrebno novelirati in zagotoviti sredstva za izvedbo.

Uroš Lubej: Dobil sem tudi vprašanje enega od članov svetov krajevnih skupnosti: Kakšen je smisel poziva, namenjenega krajevnim skupnostim, in sicer glede javne razsvetljave, saj je znesek sofinanciranja,  ki ga predvideva ta poziv za veliko krajevnih skupnosti nedosegljiv.

S pozivom želimo krajevne skupnosti dodatno opolnomočiti, da same prepoznavajo in izbirajo projekte, ki bi jih poleg tistih, ki jih v njihovih naseljih že načrtuje občina, želeli realizirati na podlagi potreb, ki jih zaznavajo med krajani. Pri tem ne gre izključno za projekte izgradnje javne razsvetljave.  V kolikor so projekti na področju javne razsvetljave predimenzionirani oz. načrtovani v taki meri, da zagotovitev 70 % sofinanciranja projekta ne zadostuje, občina investicijo rešuje po prioritetnem seznamu za posamezno leto, ki ga usklajuje z vsemi 23 krajevnimi skupnostmi po vnaprej določenih kriterijih.

 

nazaj