vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje stroškov delovanja športnih objektov v upravljanju zasebnih pravnih subjektov za leto 2022

datum: 13. 07. 2022

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
- 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
- Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 19/21),
- Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 (DUL, št. 10/2022),
- Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
- Odloka o spremembi odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 14/21),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), objavlja

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DELOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZASEBNIH PRAVNIH SUBJEKTOV ZA LETO 2022

 

1. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je pomoč pri premostitvi nenadno nastalih dodatnih stroškov delovanja športnih objektov, ki izhajajo iz rasti cen energentov v letu 2022.  

 

2. Predmet javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje stroškov energentov (elektrika, ogrevanje), ki so vezani na športne objekte, katerih lastniki, najemniki oz. upravljavci so zasebni pravni subjekti, ki so izvajalci športnih programov, ki jih sofinancira MONM, in sicer za januar, februar in marec 2022.

Mestna občina Novo mesto bo sofinancirala dodatno nastale stroške energentov, ki izhajajo iz rasti cen energentov, in sicer v višini največ 0,05 €/kWh oziroma največ do razlike v ceni energentov med prvim tromesečjem v letu 2021 in prvim tromesečjem v letu 2022. Sofinanciranje se lahko izvede samo za tolikšen odstotek celotne upravičene razlike, kakršen delež celotne uporabe se prostor, na katerega se nanaša strošek energije, uporablja za športne programe, ki so v javnem interesu (sofinanciranje MONM).

Priloženi dokumenti morajo izražati zgolj stroške športnih objektov in se morajo glasiti neposredno na prijavitelja.

 

3. Višina razpoložljivih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje stroškov delovanja v letu 2022 znaša skupno do višine 50.000,00 €.

 

4. Upravičeni vlagatelji

Na javni razpis lahko vlogo vložijo zasebni pravni subjekti, ki so lastniki, najemniki oz. upravljavci športnih objektov, v katerih izvajajo športne programe, ki jih sofinancira MONM.

Upravičeni vlagatelji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • objekti, ali deli športnih objektov, za katere vlagajo vlogo, morajo biti namenjeni izvajanju športnih programov, ki so v javnem interesu (sofinanciranje MONM),
 • imajo sedež v Mestni občini Novo mesto.

 

5. Zahtevana dokazila

 • Programska shema (vsebina programov, ki potekajo v objektu in delež športnih programov),
 • za športne programe tudi dokazila o izvajanju športnih programov v objektu – urnik, povezava na objavo, v kateri so objavljene aktivnosti, ki potekajo v objektu,
 • račune za januar, februar in marec 2021, iz katerih je razvidna višina stroškov delovanja športnega objekta v letu 2021,
 • račune za januar, februar in marec 2022, iz katerih je razvidna višina stroškov delovanja športnega objekta v letu 2022.
 • dokazilo, da je vlagatelj upravljavec športnega objekta, ki je lastnik, najemnik oz. upravljavec športnega objekta, v katerem izvaja športne programe, ki jih sofinancira MONM,
 • izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov.                      

 

6. Splošna določila javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Vlagatelj izpolni vse zahtevane podatke v vlogi in vlogo odda v predpisanem razpisnem roku.

 

7.Razpisni rok

Razpisni rok se prične z dnem objave 13. 7. 2022 do vključno 24. 8. 2022. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati javnega razpisa. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

8. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo javnega razpisa,
 • splošni obrazec in vloga (Obr. 1),
 • vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obr. 2),
 • poročilo o realizaciji programa (Obr. 3),
 • zahtevek za izplačilo (Obr. 4).

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine www.novomesto.si.

 

9. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 9 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji (opredeljeno v točki 4 in 5 tega razpisa).

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno srede, 24. 8. 2022 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do srede, 24. 8. 2022.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do srede, 24. 8. 2022 do 12. ure.

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS MONM ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DELOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZASEBNIH PRAVNIH SUBJEKTOV ZA LETO 2022. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

10. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občinska uprava. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene podatke in priložena vsa zahtevana dokazila. Za prepozno za obravnavo v posameznem razpisnem roku se šteje vloga, ki ni bila oddana najkasneje na dan 24. 8. 2022. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene, zoper ta sklep ni pritožbe.

Občinska uprava bo opravila pregled ustreznosti, pravočasnosti, upravičenosti in popolnosti vlog. Izvedla bo morebitne pozive k dopolnitvam v predpisanih rokih. Občinska uprava bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni vlagatelji in bodo popolne. Upravičen vlagatelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni vlagatelj v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki jih ni vložil upravičen vlagatelj, se zavržejo s sklepom. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku 8 dni od dne obravnave prijav pisno pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, bodo vloge s sklepom zavržene.

 

11. Kriteriji ocenjevanja

Vloge bodo vrednotene po naslednjih kriterijih:

 

 

Kriteriji

Število točk

1.

Športni programi, ki se izvajajo v objektu, so sofinancirani s strani MONM

do 20 točk

2.

V objektu poteka športna vadba (najmanj 75% vseh aktivnosti)

do 20 točk

3.

Velikost objekta

do 20 točk

4.

Število uporabnikov športnega objekta

do 10 točk

5.

Sovpadanje z veljavnimi strateškimi dokumenti Mestne občine Novo mesto na področju športa.

do 10 točk

 

SKUPAJ

Do 80 točk

 

Vlagatelj lahko glede na kakovost pripravljene vloge doseže skupno največ do 80 točk.

 

PODROBNI KRITERIJI ZA OCENO VLOGE

 

 1. Športni programi, ki se izvajajo v objektu, so sofinancirani s strani MONM

Višje število točk prejme projekt prijavitelja, katerega programi in projekti so prepoznani kot kakovostni in izkazujejo širši družbeni pomen tudi prek sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna oz. iz naslova premoženja (sofinanciranje programov in delovanje organizacij, druga razpisna sredstva). Ocenjuje se podporo, pridobljeno v zadnjih treh letih (2020, 2021, 2022).

 

Podpora MONM v letih 2020 do 2022 v €

Število točk

Nad 10.000 €

20

Od 5.000 do 10.000

15

Od 1.000 do 5.000

8

Pod 1.000 €

0

SKUPAJ

Do 20 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 20.

 

 1. V objektu poteka športna vadba (najmanj 75% vseh aktivnosti)

Z višjim številom točk je ovrednotena vloga, v katerem poteka več športnih programov (vsaj 75%) od vseh programov.

 

Višina investicije

Število točk

Nad 85 %

20

75 % - 85 %

15

Manj kot 75 %

0

SKUPAJ

Do 20 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 20.

 

 1. Velikost objekta

 

Vrednost programa

Število točk

Nad 2.000 m2

20

Od 1.000 m2 do 2.000 m2

15

Od 500 m2 do 1.000 m2

10

SKUPAJ

Do 20 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 20.

 

 1. Število uporabnikov športnega objekta

Višje število točk dobi vloga društva, ki izkazuje višje število uporabnikov infrastrukture.

 

 

Odlično

Zelo dobro

Dobro

Slabo

Zelo slabo

Ne zadostuje

SKUPAJ

Infrastruktura tangira večje število uporabnikov in članov društva

10

9

7

3

1

0

Do 10 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.

 

 1. Sovpadanje z veljavnimi strateškimi dokumenti Mestne občine Novo mesto na področju športa

Višje število točk dobi projekt, ki sovpada s Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 in Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2022.

 

Sovpadanje z veljavnimi strateškimi dokumenti MONM

Število točk

DA

5

NE

0

SKUPAJ

Do 10 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.

 

11. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka, skrbnica področja delovanja za podajanje informacij in pojasnil je:

 

12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog izvede občinska uprava najpozneje v osmih dneh. Ocenjevanje vlog bo izvedla občinska uprava najpozneje v 25 delovnih dneh po razpisnem roku. Obravnava vlog ni javna.

Mestna občina Novo mesto bo vlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v šestdesetih dneh od zaključka razpisnega roka. Izbrani vlagatelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju programov za leto 2022. Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

 

Številka: 672-0003/2022(506)

Novo mesto, dne

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

1. JAVNI RAZPIS

2. VLOGA

Ostali obrazci bodo izvajalcem, ki bodo sofinancirani z naslova javnega razpisa, posredovani kasneje.

nazaj