vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

datum: 18. 05. 2022

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje MONETIC poslovne storitve d.o.o., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, za lokacijo predvidenih objektov 1 in 3 v poslovno storitveni coni Mačkovec -1, cona 1. A-jug v Novem mestu, vodi postopek lokacijske preveritve v EUP NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3 – na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin. Investitorka, družba MONETIC,  poslovne storitve d.o.o., Dunajska 152, 1000 Ljubljana želi na območju, kjer velja Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2; v nadaljnjem besedilu OLN), zgraditi poslovna objekta (v navedenem dokumentu sta objekta opredeljena kot objekt št. 1 in 3). Objekta sta z OLN sicer že predvidena, vendar načrtovana gradnja ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem glede gradbene linije, ki je določena v 15. členu Odloka o OLN in prikazana v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.2 Ureditvena situacija  – spremembe in dopolnitve (KONČNO STANJE), marec 2012. Nameravana gradnja je takšna, da izpolnjuje pogoje za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v veljavnem OLN skladno z 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), saj so objektivne okoliščine, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem OLN (skladno z drugim odstavkom 129. člena ZUreP-2) fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine.

 

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je potrebno Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo  javno razgrniti za najmanj 15 dni.

Javno naznanilo_JR_LR.pdf

Pobuda_lokacijska preveritev_Monetic.pdf

Mnenja_NUP_k_ELP_ID2751.pdf

ELP_MONM_ID2751.pdf

nazaj