vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020 – 291 Pobuda, da se pozove nevladne organizacije, da sodelujejo pri pripravi Letnega programa športa


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se pozove nevladne organizacije ter druge akterje, ki delujejo na področju športa, da sodelujejo pri pripravi tega dokumenta in se morda z neko javno razpravo zagotovi kje so te potrebe in možnosti.

Poleg mnenja občinske športne zveze (ZŠpo, 13. čl.) se zagotovi širša javna obravnava ključnih dokumentov (npr. letni program športa, strategija športa na lokalni rani, občinski proračun) tudi za druge zainteresirane javnosti (športna društva, klubi, področni javni zavodi in drugih interesnih skupin...), ki vplivajo na razvoj športnih programov ter izvedbo in dostopnost športnih dejavnosti za občane.

Odgovor

Državni zbor je 2. aprila 2014 sprejel strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike v Republiki Sloveniji »Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur. l. RS, št. 26/14)«. Pri pripravi dokumenta je sodeloval Strokovni svet Republike Slovenije za šport in Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez, ki zastopa interese in mnenja vseh panožnih zvez in športnih društev v državi. Za izvajanje nacionalnega programa je vlada sprejela izvedbeni načrt, ki podrobneje določa ukrepe in usmeritve nacionalnega programa. Izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju športne zveze, z letnim programom športa, ki določa programe in področja športa (iz Izvedbenega načrta nacionalnega programa športa), ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. Programi in področja ter izvajalci letnega programa športa so določeni v 6. in 15. členu Zakona o športu (ZŠpo-1, (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17). Mestna občina Novo mesto, tako kot vse druge občine, mora slediti Izvedbenemu načrtu nacionalnega programa športa, ki v 7. točki »Struktura postavk financiranja letnega programa športa« določa programe, ki se sofinancirajo, višino sredstev za izvajanje Letnega programa športa pa določi občinski svet s sprejemom proračuna za koledarsko leto. Skladno s 13. členom Zakona o športu podaja mnenje na lokalni letni program športa samo športna zveza.

 

Pripravila:

 

Ivica Menger                                                                                  

višja svetovalka za šport in mladino 

 

 

po pooblastilu župana

št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

 

Mag. Mateja Jerič                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                 direktorica                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam