vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020-244 Seznanitev Občinskega sveta MONM z rezultati meritev kakovosti zraka v Novem mestu v letu 2019


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Podajam pobudo, ki sem jo že podala na ODD, in sicer, da se poročilo o meritvah kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019 predstavi na seji naslednje seje Občinskega sveta MONM. Občinska uprava je v preteklosti na letni ravni že predstavljala rezultate o kakovosti zraka v Novem mestu na sejah OS. Predlagam, da se poročilo objavi na spletni strani MONM in drugih komunikacijskih kanalih občine, ter prebivalstvo seznani s kakovostjo zraka, ki ima pomemben vpliv na kakovost življenja in zdravja lokalnega prebivalstva. Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019:

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Novo_mesto_poro%C4%8Dilo_2019.pdf

Sklep Odbora za družbene dejavnosti OS MONM K 6. točki Razno Maja Žunič Fabjančič je predlagala, da Odbor za družbene dejavnosti sprejme sklep da se občinski svet na eni izmed naslednjih sej seznani z rezultati meritev kvalitete zraka v Mestni občini Novo mesto, ki so bili opravljeni v letu 2019. Glede na to, da je ta problem pereč v zadnjem času tudi v drugih občinah in glede na to da smo industrijsko mesto bi bilo smiselno ugotoviti kakšna je kvaliteta zraka v Novem mestu. V razpravi sta sodelovala mag. Franci Bačar (kot občinski svetnik ve, da je dolžnost občinske uprave da občinski svet s tem seznani in ta pobuda ne škodi) in mag. Adolf Zupan (na to temo je bilo že tudi kar nekaj svetniških vprašanj; odgovor je bil, da se tako poročilo dela in da bo pripravljeno). Po opravljeni razpravi je Odbor za družbene dejavnosti soglasno sprejel s k l e p Odbor za družbene dejavnosti z vidika pristojnosti odbora predlaga občinski upravi MO NM, da pripravi gradivo o rezultatih meritev kvalitete zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019 za obravnavo na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta MO NM.

Odgovor

Gradivo ARSO »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto je bilo objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter drugih komunikacijskih kanalih občine. V primeru, da občinski svet želi podrobnejšo predstavitev tega poročila, je potrebno zanj pozvati Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki je poročilo pripravila. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve tega poročila ter drugo komunikacijo, ki smo jo imeli na to temo s pristojnim Ministrstvom za okolje in prostor.

 

Konec aprila 2020 smo prejeli končno poročilo ARSO o meritvah kakovosti zraka, ki so jih opravili od januarja do aprila 2019 na šestih lokacijah v MO Novo mesto. V času meritev je bilo zabeleženih 20 dni, ko je bila na različnih merilnih mestih presežena mejna dnevna vrednost onesnaženja s PM10 delci - 50 µg/m3. Dnevi s preseganjem mejne vrednosti so bili zabeleženi v januarju in februarju, medtem, ko v marcu in aprilu preseganj ni bilo. Ugotavljamo, da so preseganja podobna kot v prejšnjih letih, kakovost zraka pa podobna ali pri nekaterih parametrih celo nekoliko boljše kot npr. v Ljubljani ali Celju. Mestna občina Novo mesto je v letu 2019 postavila tudi dodatne merilnike kakovosti zraka na 14 lokacijah, ki nam prinašajo še nekatere dodatne podatke, ki niso tako natančni kot referenčne meritve, ki jih opravlja ARSO, vendar so nam v pomoč pri nadaljnjih analizah in ukrepih.

 

Za pretekla leta popolnoma ustreznih primerjalnih podatkov za Novo mesto nimamo, saj se je sistematično merjenje kakovosti zraka pričelo v začetku leta 2019. Podatki, ki jih imamo iz merilne postaje na Žibertovem hribu (vremenska postaja ARSO) sicer kažejo, da je bilo na tem merilnem mestu v letih 2017 in 2018 celo bistveno več dni s preseganjem mejne dnevne vrednosti kot v letu 2019. Na podlagi podatkov raziskave ARSO in naših merilnih mest ugotavljamo tudi, da v onesnaženosti zraka z npr. delci PM10 na posameznih lokacijah, kjer potekajo meritve, ni pomembnih razlik. To kaže, da ni zelo velikih razlik v onesnaženosti zraka med različnimi deli mesta. Celo na merilni lokaciji Cikava, ki je nekoliko bolj oddaljena od mestnega središča, so bili podatki zelo podobni ostalim merilnim lokacijam.

 

Glede na dostopne podatke lahko zaključimo, da zaenkrat o bistvenih spremembah onesnaženosti med leti še ne moremo govoriti. Nihanja oz. število dni preseganja mejnih vrednosti med leti trenutno pripisujemo predvsem meteoroloških dejavnikom (veter in padavine). To pomeni, da je potreben dodaten napor vseh deležnikov, da se bo stopnja kakovosti zraka v našem okolju v prihodnosti izboljšala, saj se še vedno ne moremo šteti med občine z dobro kakovostjo zraka. Leto 2020 bo šele pokazalo tudi ali dosedanji ukrepi prinašajo otipljive rezultate.

 

Dejstvo je, da je marsikateri ukrep nemogoče sprejeti brez konkretnih podatkov in posebnih kemijskih analiz, ki pokažejo tudi, kateri so primarni viri onesnaženja. Preliminarni podatki kemijske analize virov PM10 delcev v letu 2019 kažejo, da so največji vir onesnaženja v Novem mestu sekundarni izpusti. To so delci, ki nastanejo s kemijskimi reakcijami iz primarnih onesnaževal (SO2 in NH3), večina niso posledica lokalnih virov, temveč transporta na daljše razdalje (t.i. »long range transport«), ki predstavlja ca. 40 % onesnaženja. Pomembni viri onesnaženja so še izpusti iz cestnega prometa in izpusti iz malih kurilnih naprav na biomaso – v približno enakem deležu, vsak vir približno 20 %.

 

Ugotavljamo, da bomo morali skupaj več narediti predvsem na vprašanju neučinkovitih malih kurilnih naprav, ki glede na njihov delež v energetskem sistemu, predstavljajo nesorazmerno obremenitev okolja. Tukaj je potrebno tudi razumevanje občanov, da lahko veliko za kakovost zraka storimo sami z uporabo primernih načinov ogrevanja. Na področju zmanjševanja izpustov iz malih kurilnih naprav na biomaso usklajujemo dodatne aktivnosti z Ministrstvom za okolje in prostor ter slovenskim ekološkim skladom, kjer načrtujemo dodatne vzpodbude za menjavo neučinkovitih malih kurilnih naprav, ki predstavljajo obremenitev okolja ravno z izpusti PM10 delcev ter druge projekte za reševanje tega problema.

 

Vodilo na področju zmanjševanja onesnaženja zraka zaradi vplivov cestnega prometa je Celostna prometna strategija, ki v pomembnem obsegu naslavlja tudi trajnostne oblike mobilnosti, ki neposredno vplivajo na boljšo kakovost zraka. Na področju onesnaženja zraka zaradi cestnega prometa so naši ukrepi usmerjeni v:

 

 • izboljšanje sistemov javnega potniškega prometa s poudarkom na čistih virih energije,
 • zagotavljanje osnovne polnilne infrastrukture za električna vozila (polnilne postaje in parkirišča),
 • ukrepe na področju trajnostne mobilnosti s poudarkom na hoji in kolesarjenju z zagotavljanjem nujno potrebne infrastrukture ter sistemov kot je npr. sistem souporabe koles GONm.
 •  

  Celotno poročilo ARSO »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019« je na voljo na naslednji povezavi:

   

  https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Novo_mesto_poro%C4%8Dilo_2019.pdf

   

  19. maja 2020 smo prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor obvestilo o prenehanju uvrščanja Mestne občine Novo mesto med območja s slabo kakovostjo zraka, kjer ugotavljajo, da smo v letu 2019 na referenčnem merilnem mestu Žibertov hrib zabeležili le 10 preseganj dnevnih mejnih vrednosti PM10 delcev.

   

  Kot obvestilo MOP navaja, je bilo po meritvah ARSO v letu 2019 zabeleženih 10 preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 delcev, kar je bistveno manj kot v letih 2018 (31) ter 2017 (33). Navedeni podatki ARSO se nanašajo na eno samo merilno mesto v Novem mestu in glede na uveljavljeno metodologijo ugotavljanja kakovosti zraka in meril za uvrstitev med območja s slabo kakovostjo zraka, dejansko izkazujejo trend upadanja preseganj mejnih vrednosti. Pri tem smo jih opozorili, da je ARSO na podlagi programa ukrepov za varstvo zraka v Novem mestu pripravil bistveno bolj celovite podatke o kakovosti zraka v Novem mestu, zato so preuranjeni sklepi, da se je kakovost zraka v Mestni občini Novo mesto izboljšala. To tudi pomeni, da je ključno, da skupaj nadaljujemo z ukrepi, ki smo jih pričeli izvajati in razvijati v preteklih letih.

   

  Poročilo »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019« prinaša mnogo bolj kompleksno sliko kakovosti zraka, kot jo odražajo podatki o preseganjih mejnih vrednosti PM10 delcev. Zaradi močne odvisnosti podatkov o preseganju mejnih vrednosti od vremenskih razmer, je težko vrednotiti ali se kakovost zraka v resnici izboljšuje. Ne smemo mimo dejstva, da so v zadnjih dveh zimah večino časa prevladovali zelo ugodni pogoji za kakovost zraka, posledično pa so na skoraj vseh merilnih mestih po Sloveniji vrednosti na letnem nivoju nižje od zakonsko predpisanih. Vendar nas to ne sme pripeljati do prehitrega zaključka, da je kakovost zraka v Sloveniji v zadnjih letih boljša, saj so v obdobjih, ko prevladujejo neugodne vremenske razmere, vrednosti PM10 še zmeraj zelo visoke. V Novem mestu je bilo v celotnem letu 2019 zabeleženih 10 preseganj mejne dnevne vrednosti za PM10, v letu 2020 pa jih je bilo že med januarjem in marcem zabeleženih 13.

   

  Povzetek naših ugotovitev je torej, da so sicer podatki za leto 2019 prva stopnica k razumevanju stanja kakovosti zraka v Mestne občini Novo mesto, nikakor pa z njimi še ne moremo biti zadovoljni. Podatke lahko v tem trenutku jemljemo le kot eno od usmeritev k nadaljnjim ukrepom za izboljšanje kakovosti zraka. Bistvena nevarnost zadovoljstva s takšnimi podatki nas lahko privede do zmanjšanja intenzivnosti ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, kar bo imelo v prihodnjih letih za posledico izgubljeno priložnost izboljšanja in sprememb v navadah ljudi. Iz analiz je razvidno, da so eden od bistvenih delov onesnaženja s trdimi delci izpusti iz malih kurilnih naprav, kjer lahko izboljšanje dosežemo le s kontinuiranim komuniciranjem njihovim uporabnikom ter ustreznimi subvencijami zamenjave neustreznih kurilnih naprav. Enako velja za promet, kjer je napredek možen le preko dolgotrajnega vplivanja na dvig kulture trajnostne mobilnosti ter uporabo pogonov na čistejša goriva.

   

  Prepričano smo, da se upravljanje s kakovostjo zraka prične z jasnim sistemom in metodologijo merjenja kakovosti zraka. Okrepljene meritve kakovosti zraka, ki jih je ARSO izvedel od januarja do aprila 2019 so bile v tem smislu šele prvi korak. Od ARSO tako pričakujemo, da bo v letu 2020 okrepil svoje meritve v Mestne občini Novo mesto z vsaj eno dodatno referenčno postajo za merjenje kakovosti zraka, ki bo boljše odražala kakovost zraka za celotno urbano področje Novega mesta. Primerjave med meritvami postaj iz leta 2019 namreč pokažejo, da bi z upoštevanjem meritev ostalih postaj, ki so bile vključene v okrepljene meritve 2019 zabeležili 20 dni s preseganjem mejnih vrednosti PM10, če upoštevamo samo postajo Žibertov hrib, pa omenjenih 10.

   

  Pomembnost nadaljnjega natančnega preučevanja kakovosti zraka poudarjamo tudi zaradi aktualne Covid-19 krize, kjer vrsta strokovnih virov navaja, da so raziskave v ZDA, Angliji, severni Italiji in na Kitajskem pokazale, da se mesta z višjimi stopnjami onesnaženosti zraka soočajo tudi z višjimi stopnjami smrti COVID-19. Torej je naša skrb za kakovost zraka tudi eden od temeljnih gradnikov odpornih mest, skladno z definicijo OECD, da so odporna mesta tista mesta, ki lahko absorbirajo, obnovijo in se pripravijo na prihodnje šoke (ekonomske, okoljske, socialne in institucionalne). Ugotavljamo, da je odpornost mest na bodoče dogodke, primerljive s Covid-19, v veliki meri odvisna od naše naravne imunosti, ki je neposredno povezana s kakovostjo življenjskega okolja.

   

  Zato smo MOP pozvali, da pri odločitvah o nadaljnjih aktivnostih varstva zraka ne upoštevajo zgolj podatkov enega merilnega mesta, ampak tudi druge podatke poročila »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019«, ki dokazujejo, da je problem kakovosti zraka v Novem mestu še vedno aktualen. Le deset evidentiranih preseganj na enem stalnem merilnem mestu v letu 2019  ob upoštevanju podatkov okrepljenih meritev ARSO v letu 2019 strokovno ni mogoče šteti za izkaz dobre kakovosti zraka. Prepričani smo, da je skrb za izboljšanje kakovosti zraka v občutljivem kotlinskem območju stalna in kontinuirana naloga.

   

  Pripravil:

   

   

                              Peter Geršič

  Strokovni sodelavec VII/2-I - za razvoj in pametne skupnosti

   

   

   

                           dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

              vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

  Nazaj na seznam