vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-104 Imenovanje posvetovalnega telesa Svet za migracije


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda županu, da se po modelu posvetovalnih teles na področju prostora, mladine itd., imenuje posvetovalno telo Svet za migracije, ki se bo osredotočil na naslavljanje tega kompleksnega področja. Obstaja dvom, da bodo zgolj varnostni ukrepi rešili podane izzive iregularnih migracij, o katerih se je govorilo na seji. Na migracije se ne sme gledati kot na neko začasno motnjo, tukaj bodo tudi v bodoče in jih je potrebno naslavljati celostno, večplastno in inkluzivno. Po modelu delovanja lokalnega partnerstva MO NM v letu 2016 predlagam, da se v skupino vključi vse relevantne deležnike: predstavnike občine, policije, krajevnih skupnosti, humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo, strokovnjake s pristojnih inštitutov npr. za slovensko izseljenstvo in migracije in pa tudi same migrante oz. osebe, ki so v Slovenji že pridobile status mednarodne zaščite. Ključno je, da se preseže varnostno konotacijo s predlaganimi varnostnimi sosveti in se bolj osredotoči na cilje, kot so: nuditi strokovne, ustrezne in preverjene informacije prebivalstvu ter celostno podporo odločevalcem; opremljati prebivalstvo z znanjem o migracijah, odpravljati predsodke in stereotipe ter krepiti njihove kulturne kompetence. Integracija je dvosmerni proces in je pomembno delati na obeh straneh, pomembno je zagotoviti informacije o načrtih države in tudi občine skozi vzpostavljene informacijske kanale.

Odgovor

Strinjamo se, da si področje migracij zasluži celostno, večplastno in inkluzivno obravnavo, zato z organizacijami, ki smo jih leta 2016 vključili v omenjeno lokalno partnerstvo še naprej sodelujemo in skrbimo za njihovo koordinacijo, po potrebi pa bomo status partnerstva v prihodnosti lahko ponovno formalizirali. Letos smo že koordinirali komunikacijo pristojnih institucij s krajevno skupnostjo Gabrje, ki jo migrantski tokovi v tem trenutku najbolj neposredno tangirajo, k sodelovanju pa smo povabili tudi Slovensko filantropijo. Prav tako v komunikaciji s pristojnim Ministrstvom za notranje zadeve vseskozi izpostavljamo pomen celovite informiranosti, ki jo moramo kot lokalna skupnost zagotavljati našim občanom.

 

                                                                                                                Meta Retar

                                                                                                   vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam