vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-79 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Šmihela


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Območje Šmihela, deloma pa tudi Regrče vasi in Jedinščice, je v prometno infrastrukturnem smislu izrazito slabo urejeno. Posebej z ozirom na dejstvo, da tu ne poteka zgolj ciljno-izvorni promet tukajšnjih stanovalcev in njihovih obiskovalcev, pač pa celo tranzitni promet. Prometna situacija se je dodatno in izrazito poslabšala v zadnjem obdobju, ko na več mestnih prometnicah v prometnih konicah prihaja do daljših zastojev (Levičnikova cesta, Andrijaničeva cesta, Seidlova cesta, Kandijka cesta ...). Zaradi dolgih zastojev na mestnih primarnih cestah mnogi vozniki, posebej iz oz. v smer proti Gorjancem oz. Beli krajini, uporabljajo alternativne smeri, torej predvsem ceste skozi Jedinščico, Regrčo vas in Šmihel. Prometna varnost, ki v tem delu mesta še nikoli ni bila rešena, se s tem tako dodatno in znatno poslabšuje. Nič manj pereči pa niso tudi drugi vidiki - posebej hrup zaradi prometa, ki prodira v stanovanja, in lokalno onesnaženje zaradi emisij motornega prometa. PREDLOG REŠITEV: MESTNI PROMET: Izvedba ukrepov na nivoju mesta, ki bodo v kratkem zagotovile pretočnejši promet na mestnih cestah, posebej v prometnih konicah. Aktualno slabo stanje prometa v Novem mestu se žal odraža tudi v povečanju tranzitnega prometa skozi Jedinščico, Regrčo vas in Šmihel, ta tranzitni promet pa poteka po za ta namen povsem neprimerno urejenih oz. neustrezno dimenzioniranih in opremljenih prometnicah - Jedinščica, Ob Težki vodi. To okolje ima izrazito stanovanjski karakter, le malo je poslovnih programov, hkrati pa so ceste tudi v funkciji šolskih poti, kar je posebej kritično z vidika varnosti. Potrebno je hitrejše, učinkovitejše izvajanje sprejetih ukrepov prometne politike mesta; JUŽNA OBVOZNICA: Kot prioriteto naj se postavi bistveno pospešitev aktivnosti v zvezi z izgradnjo južne obvoznice Novega mesta, saj je ocenjeno, da bo ta navedena naselja sprostila tranzitnega prometa; PROMETNI REŽIM: Nujna je takojšnja, a vsaj začasna (do izboljšanja prometne situacije v mestu) sprememba prometnega režima v navedenih naseljih, in sicer na način da bo ali onemogočen ali pa vsaj bistveno otežen tranzitni promet skozi navedena stanovanjska okolja; PARK AND RIDE: Na robu mesta iz smeri Bele krajine se uredi parkirišče v smislu sistema park&ride ter ga kvalitetno poveže z bližnjimi zaposlitvenimi centri (npr. tovarno Krka, ki je velik zaposlovalec, ki pa ima prometni modal split močno v korist prometa z avtomobili). Najkvalitetnejše povezave je treba zagotoviti v prometnih konicah oz. pred in po delovnem času; POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE: Potrebna je takojšnja ureditev površin za pešce (in kolesarje) vzdolž ulice Ob Težki vodi - od Jedinščice oz. Belokranjske ceste do Šmihelske/Ljubenske ceste. S tem bo omogočena vsaj minimalna, osnovna varnost pešcev ter kolesarjev na tej potezi. Ukrep umiritve prometa s cono 30 km/h je dobrodošel, a se ni izkazal kot zadosten. Stanovalci teh okolij se dnevno soočamo s prometno nevarnimi situacijami, ki so posebej kritične za šolske otroke na poteh v bližnji osnovni šoli Grm in Šmihel ter seveda tudi za starejše in druge ranljive skupine prebivalstva; NAVEZAVE NA GRMSKO SPREHAJALIŠČE: Uredi naj se več navezav Šmihela, Regrče vasi in Jedinščice na pešpot ob Težki vodi. Treba je urediti več navezav s premostitvami potoka. Sedaj obstaja le ena navezava naselij na Grmsko sprehajališče - pod Regrčo vasjo. Grmsko sprehajališče bi mnogim prebivalcem lahko služilo kot alternativna pot na določenih smereh, posebej proti Grmu, Gotni vasi in mestnemu središču. Potrebno je seveda sprehajališče tudi podaljšati ob Težki vodi do mestnega redišča oz. reke Krke. Izgradnja preostalih odsekov že z ureditvenim načrtom načrtovanih odsekov poti ob Težki vodi poteka bistveno prepočasi. SKUPNI PROSTOR ŠMIHELA: Uredi naj se tudi skupni odprti/zeleni prostor naselja Šmihel, nekako v osredju zazidave, ki bo prebivalcem omogočil varno igro in druženje vstran od prometnic; POSLOVNI PROGRAM: Občina naj zavzame aktivno vlogo, ter omogoči in vzpodbudi umestitev določenih poslovnih programov v območje Šmihela, predvsem raznih osnovnih storitev, ki bodo zmanjšale sedaj izrazito odvisnost stanovalcev od drugih delov mesta, posebej mestnega središča. S tem se bodo zmanjšala potreba po vožnjah oz. potovanjih iz Šmihela v druge dele mesta.                                                                

Odgovor

Prometna ureditev Šmihela je opredeljena v sprejetem Občinskem prostorskem načrtu v Zasnovi gospodarske javne infrastrukture, kjer se ureja prometna infrastruktura. Prikazane so vse navezave na obvoznice Novega mesta in sistem vpadnic za posamezna naselja. Celotna problematika navedena v pobudi se rešuje preko strateških dokumentov Mestne občine Novo mesto in je po posameznih poglavjih zajeta tako v Trajnostni urbani strategiji Novo mesto 2030 (oktober 2015), kot tudi v Celostni prometni strategiji Mestne občine Novo mesto (maj 2017) in Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 (maj 2018).

Od krajevnih skupnosti Šmihel in Gotna vas smo dobili pobudo za spremembo  prometnega režima. Po pripravi ustreznega elaborata prometne ureditve na območju Šmihela in  predhodni uskladitvi s krajevnima skupnostima pa bomo pristopili k spremembi le tega.

 

 

 

 

Pripravil:

 

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam