vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-48 Pobuda občini da občanom sofinancira kastracije in sterilizacije zapuščenih mačk neposredno z javnim pozivom


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda v imenu Društva za zaščito živali Novo mesto; društvo opozarja na to, da se število zapuščenih živali povečuje; zaradi velikega števila zapuščenih živali je zaznati tudi porast med mačkami prenosljivimi boleznimi; nekatere bolezni so nevarne tudi za ljudi; predlog, da občina sofinancira sterilizacije in kastracije živali občanom neposredno z javnim pozivom, tako kot so to storile že mnoge druge občine; med njimi tudi Občina Kočevje, ki po treh letih opaža pozitivne posledice; sofinancirajo v višini 50% cene).

Na pobudo je na seji odgovorila dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave, bo pa Občinska uprava podala tudi pisni odgovor.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali z zavetiščem Turk. Na podlagi 2.odstavka  11. člena navedene pogodbe Mestna občina Novo mesto  koncesionarju že pokriva stroške iz naslova kastracij oz. sterilizacij mačk.

 

Poleg tega občina vsako leto preko javnega razpisa sofinancira to dejavnost tudi Društvu za zaščito živali Novo mesto.

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam