vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-47 Kakovost zraka v Novem mestu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se Občinski svet po kočani raziskavi oz. merjenjih onesnaženosti zraka v MO NM seznani z izsledki raziskave in o ukrepih glede kakovosti zraka, ki jo v Novem mestu izvaja Agencija RS za okolje.

kakovost zraka.pdf

Odgovor

Agencija Republike Slovenije za okolje bo z meritvami zaključila v mesecu aprilu. Po zaključenih meritvah gredo zbrani delci še v kemijsko analizo, kjer bodo analizirani določeni parametri na podlagi katerih dobimo informacijo o sestavi delcev ter njihov izvor (kurišča, promet, cestni prah, ...).

Rezultati teh analiz skupaj z meteorološko razlago bodo predstavljeni v končnem poročilu, ki bo po zagotovilu ARSO pripravljeno do poletja.

 

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019:

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Novo_mesto_poro%C4%8Dilo_2019.pdf

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

  administrator za EU sofinanciranje projektov

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam