vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-33 Vprašanje, kako bo rešen kolesarski promet iz soseske Šmihel v smeri centra Novega mesta


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se prioritetno pristopi k reševanju tega izziva.

Druga največja soseska v Novem mestu je Šmihel - Regrča vas, kjer je v letu 2014 živelo več kot 3000 prebivalcev. Od leta 2008 je število prebivalcev nekoliko naraslo in sicer v starostni skupini od 0 do 14 let, kjer je porast za dobro tretjino. V srednji starostni skupini je število prebivalcev minimalno naraslo, medtem ko je v skupini 65+ upadlo. Kot kaže je v tej območni enoti veliko mladih družin z majhnimi otroci.« (TUS MONM 2030, 2015: 20) Soseska, ki beleži dvig prebivalstva in to predvsem otrok, kot vpadnica v Novo mesto nima kolesarske steze.

V letu 2018 se je prometno uredila Šmihelska cesta na trasi od trgovine Vita do uvoza na Smrečnikovo ulico pri šmihelski cerkvi. Ta državna cesta skozi Šmihel - južni del Novega mesta, je ena izmed najbolj obremenjenih vpadnic v mesto. Vsaka cesta-vpadnica v Novem mestu, bi morala imeti z namenom zagotavljanja varnosti lokalnega prebivalstva in spodbujanja trajnostne mobilnosti v ključnih dokumentih uvrščeno gradnjo ali saj vris kolesarske steze.
Južna vpadnica v mesto skozi Šmihel akumulira promet iz južnega dela novomeške občine in Slovenije npr. Vinice, Črnomlja in Semiča. Poleg tega to pot uporabljajo tudi turisti, ki potujejo na hrvaško obalo. Ker je Šmihel stara vas in so hiše zgrajene tik ob cesti, bi bilo potrebno najti posebno, vendar varno rešitev tudi za kolesarje. Obnova je mimo, vendar brez rešitve za kolesarje.

PREDLOG:
Če bi želeli vplivati tudi na trajnostno mobilnost na tem območju je treba izpostaviti, da se kolesarska steza iz mesta v smeri Šmihela konča pri Gozdnem gospodarstvu pri krožišču. Nujno bi bilo potrebno nadaljevati z izdelavo kolesarske steze po drugi (desni) strani, mimo železniškega prehoda, kjer je zelen pas trave vse do Šmihelske šole in nato na levo stran mimo Škofijske Karitas ter nato po že omenjeni obnovi ceste skozi Šmihel, vse do zaključka mesta oz. table Novo mesto. S tem bi se rešil kolesarski promet, ki akumulira Košenice, Šmihel, Ob Težki vodi, K Roku, Regrčo vas in tudi Jedinščico. Ob Šmihelski cesti, od mesta proti Šmihelu si sledijo točke, ki jih obišče veliko ljudi in to so poleg vseh naselij še Šmihelsko pokopališče, Varstveno delovni center Novo mesto, Dom starejših občanov Novo mesto, Zavod Friderik Irenej Baraga oz. Konservatorij Jurija Slatkonje, Osnovna šola Šmihel ter župnijska cerkev Sv. Mihaela.

Ker se izgradnja oz. vris kolesarske poti ni zgodil, predlagam čim prejšnji vris kolesarskega pasa po cesti od začetka uvoza v Novo mesto pri Košenicah pa vse do navezave na kolesarsko stezo pri železniških zapornicah pri Gozdnem gospodarstvu z namenom večje vizualne prepoznavnosti kolesarjev kot vedno bolj pomembnih udeležencev v prometu.                                

9001 1 2019 33.pdf                           

Odgovor

Pobudo podbiramo in v zvezi s tem že izvajamo aktivnosti.

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev obvoznice Šmihel in lokalnih cestnih navezav v prostor (v nadaljevanju OPPN). Načrtovana cesta  bo državna regionalna cesta R3 664/2501 Gaber-Uršna Sela-Novo mesto, priključne ceste za Šmihel, Šolski center Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ŠC NM), Drsko in romsko naselje Šmihel pa so oziroma bodo lokalne ceste. 

Območje urejanja z OPPN obsega v severnem delu rekonstrukcijo ceste po obstoječi trasi, nato pa naprej proti jugu novogradnjo ceste s prečkanjem železnice Novo mesto - Metlika v podvozu, vse do navezave na državno cesto, ki je načrtovana z DPN za 3. razvojno os (dolžina 1545m).

Izgradnja obvoznice je predvidena v državnem in občinskem proračunu ter načrtu razvojnih programov in obsega dve fazi:

1. faza severni del: rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste – odcep Westrove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno s krožiščem v podvozu pod železnico) in navezava s cesto za Šmihel od križišča stare Šmihelske ceste s Smrečnikovo ulico do Šolskega centra – do leta 2023
2. faza južni del: izgradnja obvoznice zahodno od železniške in s cestami za Šolski center, za romsko naselje in za Drsko ter navezava na DPN 3. razvojne osi -  po letu 2026

V okviru rešitev prometnih površin so predvidene tudi kolesarske in peš površine ločeno od cestišča in sicer v severnem delu od Westrove ulice pa vse do krožišča pod železniško progo kot ločena kolesarska steza in hodnik za pešce obojesmerno enostransko ob levem robu cestišča gledano v smeri od severa proti jugu. Od krožišča naprej proti jugu do navezave na zahodno obvoznico pa je predvidena, ločeno od cestišča z zelenim pasom, mešana kolesarska in peš površina za obojesmerni peš in kolesarski promet desno od cestišča gledano v smeri od severa proti jugu.

 

Slika : Pregledna situacija s prometnicami, ki so predmet OPPN

 

slika 1

Te rešitve so dolgoročne in bodo reševale kolesarski in peš promet ob novi obvoznici Šmihel, preveritev možnih rešitev za izboljšanje trenutnega stanja na Šmihelski cesti na delu od ŽP Kandija do OŠ Šmihel pa bomo opravili v sodelovanju z upravljavcem ceste v marcu 2019.  

 

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

Jure Duh

višji svetovalec za promet

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam