vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-17 Vzpostavitev sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej Občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto v zapisnikih in zvočnih zapisih


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda za vzpostavitev sistema za lažje spremljanje poteka in razprav sej Občinskega sveta, ki so javnosti dostopne na spletni strani Mestne občine Novo mesto v zapisnikih in zvočnih zapisih.    

Predlog, da se:

  • zvočni zapis razreže po točkah dnevnega reda, ali
  • da se v zapisnik pri vsaki točki zapiše časovni začetek razprave na zvočnem zapisu.                   

Odgovor

Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto; v nadaljevanju: Poslovnik (DUL, št. 8/17 in 10/18) v 56. členu določa vsebino zapisnika seje občinskega sveta, v 57. členu pa vsebuje določbe glede zvočnega snemanja seje Občinskega sveta.

Zapisnik seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je uradni dokument, ki v skladu z določili Poslovnika obsega glavne podatke o delu in razpravah na sejah (zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti). Zapisnik seje Občinskega sveta je dokument, ki je namenjen evidentiranju dela Občinskega sveta na posamezni seji in sprejetih sklepov. Zato mora zapisnik v skladu z določili Poslovnika vsebovati le poglavitne podatke o delu Občinskega sveta ter druge podatke, ki bistveno vplivajo na delo Občinskega sveta in sprejete sklepe.

Ker je Občinski svet Mestne občine Novo mesto vsebino zapisnika seje občinskega sveta zelo natančno določil v 2. odstavku 56. člena veljavnega Poslovnika, menimo, da se v zapisnik ne sme dodajati drugih (vsebinsko nebistvenih) podatkov oziroma bi bil tak zapisnik zapisan v nasprotju z določilom 2. odstavka 56. člena Poslovnika.

Prav tako bi bilo lahko sporno tudi poseganje v zvočni posnetek poteka seje Občinskega sveta. Menimo, da je zvočni posnetek poteka seje, ki je objavljen v celoti in brez prekinitev, najbolj transparenten način objave zvočnega posnetka seje.  

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

 

Nazaj na seznam