vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–240 Status javnega dobra v lasti Mestne občine Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Dobra država
Svetnik: Rok Mežnar

Pobuda

Pobuda občinski upravi, da v primeru predno se spremeni status javnega dobra ali lastništvo parcele v lasti MO NM obvesti  organe KS, da ne prihaja do situacij, ko KS s svojimi skromnimi sredstvi želi postaviti ekološki otok, kolesarsko pot,  javno razsvetljavo ipd. in potem naknadno ugotovi, da predviden prostor ni več v lasti MO NM.

Odgovor

Občinska uprava vodi postopke razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina) skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi načrtov ravnanja, ki jih sprejme občinski svet. Načrt ravnanja je javno objavljen na občinski spletni strani, najprej kot gradivo, ki ga obravnava občinski svet, potem pa še kot potrjen dokument (https://www.novomesto.si/postopki/vloge/). Za vsako odtujitev nepremičnine(prodajo ali menjavo) objavimo na naši spletni strani namero o odtujitvi, s čimer je zagotovljena javnost in transparentnost postopkov. Predlagamo, da, preden se odločite za kakšen projekt, preverite, ali je nepremičnina vključena v načrt razpolaganja za posamezno proračunsko leto in če je, preverite na spletni strani, ali se vodi kakšen postopek.

 

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam