vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-184 Brezplačna parkirna mesta


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Dobra država
Svetnik: Rok Mežnar

Pobuda

Pobuda, da se v karseda najkrajšem možnem času, zagotovi brezplačna parkirna mesta v bližini ZD Novo mesto vsaj za vse zdravnike ZD.

Odgovor

Odredbe, ki ureja način parkiranja v MO NM  v sistem javnega parkiranja vključujejo tudi vsa parkirišča občinskih javnih inštitucij, tako tudi ZD Novo mesto. To nam omogoča doslednejšo ureditev mirujočega prometa, ki je skladna z sprejeto Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto (CPS). Postopno vzpostavljanje nadzorovanega in plačljivega parkiranja v Novem mestu je tudi eden izmed ukrepov petega stebra CPS, ki govori o racionalni rabi osebnih avtomobilov in sicer v svežnju ukrepov upravljanja mirujočega prometa. Predlagamo, da se parkirna mesta za dežurne zdravnike zgotovi v okviru parkirnih površin namenjenih za službena vozila.

 

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam