vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-183 Delovna skupina za primarno zdravstvo


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Dobra država
Svetnik: Rok Mežnar

Pobuda

Pobuda, da se na predlog MO Novo mesto sestavi delovna skupina za primarno zdravstvo novomeške občine, kjer bi se pregledalo kakšne so možnosti za razvoj primarnega zdravstva na tem območju, na kakšen način lahko aktivno pristopi MO Novo mesto v povezavi s sodeležniki. Člane se opredeli skupno z ZD Novo mesto.

Odgovor

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni se izvaja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Splošnim dogovorom za leto 2019 in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti.  

V 8. členu ZZDej je določeno, da osnovno oz. primarno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo v skladu s 3.a členom tega zakona dovoljenje za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, ki ga  izda Ministrstvo za zdravje. Slednji so izvajalci koncesionirane zdravstvene dejavnosti, izbrani na podlagi javnega razpisa. V skladu z določbo tega člena je javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Novo mesto, katerega soustanoviteljice so poleg Mestne občine Novo mesto tudi bivše novomeške občine, osrednji regijski nosilec primarne zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da skupaj z lokalnimi skupnostmi in drugimi sodeležniki (ZZZS, NIJZ,…) skrbi za razvoj primarnega zdravstvenega varstva in za preskrbljenost prebivalstva z zdravstvenimi programi. Hkrati pa nastopa kot koordinator delovanja mreže izvajalcev celotnega programa primarnega zdravstvenega varstva.

Lokalne skupnosti imajo v svetu zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto svoje predstavnike ustanoviteljev, ki skrbijo za uresničevanje politike javnega zdravja v lokalnem okolju. Zato menimo, da v tem trenutku ni potrebe po ustanovitvi delovne skupine za razvoj primarnega zdravstvenega varstva.

 

Pripravila:

Mag. Mateja Jerič,

podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo

 

                                                                     

dr. Jana Bolta,                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

Nazaj na seznam