vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-192 Sprememba prednostne ceste v Šentpetru


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Pobuda za spremembo prednostne ceste v naselju Šentpeter pri trgovini Perko; tam je še vedno prednostna cesta proti Otočcu, odkar pa je tam cesta zaprta za motorni promet in je dovoljeno le za kolesarski promet večina prometa poteka proti mostu proti Gumberku; ta cesta naj se spremeni v prednostno; označi naj se da je ta cesta prednostna oz. proti Otočcu.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto in KS Otočec sta v fazi usklajevanja rešitve omenjenega križišča. Po uskladitvi je predvidena priprava projekta za spremembo ureditve križišča v krožišče, v kolikor bo to prometno tehnično izvedljivo.

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam