vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-41 Ureditev območja umirjenega prometa ob podružnični šoli OŠ Center na Malem Slatniku


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Kar nekaj staršev na podružnični osnovni šoli Center na Malem Slatniku želi, da bi prvošolci lahko v skladu s 7. odstavkom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa imeli možnost odhoda iz šole brez spremstva - v območju umirjenega prometa.

Zato pobuda Mestni občini Novo mesto, da z enostavnim ukrepom vzpostavitve območja umirjenega prometa v okolici šole in vrtca omogoči cono umirjenega prometa in varnejši prihod in odhod šolarjev in drugih obiskovalcev šole. Predlog tudi za vzpostavitev enosmernega prometa okoli šole ter vrtca Najdihojca. 

9001 1 2019 41.pdf                       

Odgovor

31. člen Zakona o pravilih cestnega prometa določa, da imajo v območju umirjenega prometa pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.

 

87. člen v 7. odstavku  določa da morajo imeti otroci na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

 

V kolikor bi želeli, da bi lahko otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, prihajali v šolo in odhajali iz šole brez spremstva, bi bilo potrebno urediti območje umirjenega prometa širše, kot zgolj pri šoli, kar trenutno ob regionalni cesti kategorije R2-419, ni izvedljivo, saj bi tako omrtvili promet v območju ureditve. Dovoljena hitrost vožnje v območju umirjenega prometa je 10 km/h. Območje umirjenega prometa samo v območju šole je sicer mogoče urediti z morebitnimi dodatnimi prometnimi ukrepi, ki jih predhodno opredelimo v sodelovanju s predstavniki obravnavane šole.


Regionalna cesta, ki poteka vzdolž območja šole na Malem Slatniku je prometno zelo obremenjena, vrednost PLDP po števnih podatkih Mestne občine Novo mesto, se giblje med vrednostmi 11.000 – 12.000 vozil. Meritve hitrosti na regionalni cesti pa za obdobje 28.9.2018 – 28.2.2019 kažejo naslednje podatke (samo smer Novo mesto):

 

V50 – povprečna hitrost: 53 km/h,

V85 – percentil hitrosti 85: 59 km/h,

V30 – percentil hitrosti 30: 49 km/h,

 

Kar pomeni, da 55 % vseh voznikov vozi med 49 km/h in 59 km/h, 30 % vseh voznikov vozi manj kot 49 km/h, 15 % vseh voznikov prekorači hitrost 59 km/h. Pristojni organ redno vrši nadzor prometa.

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam