vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-19 Prometni režim ob izgradnji 3. razvojne osi v KS Ločna - Mačkovec


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Goran Makar

Pobuda

Krajani KS Ločna - Mačkovec nimajo informacij in ne vedo kakšen bo prometni režim v času izgradnje 3. razvojne osi; sprašujejo se, ali pri izvajalcu del že obstaja kakšna študija prometnega režima in ali je kakšna možnost, da bi bili pravočasno seznanjeni s to prometno študijo.  

9001 1 2019 19.pdf

Odgovor

Na sestanku recenzijske komisije za DC Novo mesto – priključek Maline, 3 razvojna os – južni del, konec preteklega leta, je bilo s strani DRI d.o.o. in DARS predstavljeno, da je naročena študija prometa ob izgradnji 1. in 2. etape, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek.
S študijo bo seznanjena Mestna občina, ki mora na elaborat izdati tudi soglasje. Župan je pozval DARS d.d. k oblikovanju skupine za koordinacijo pri gradnji 3. razvojne osi, v katero bodo vključeni predstavniki Mestne občine Novo mesto, ter predstavniki Krajevne skupnosti Bučna vas, Otočec, Ločna-Mačkovec, Mali Slatnik, Žabja vas in Gotna vas.

Pripravil:
Miloš Dular

vodja Oddelka za promet in mobilnost 

 

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam