vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020-267 Pobuda za zmanjšanje ali ukinitev turistične takse v MO Novo mesto in obravnavo pobude na 13. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Turizem je zelo pomembna gospodarska panoga od katerega ima posledično koristi cela občina in država. Zaradi pandemije korona virusa se je zelo zmanjšal obisk turistov. In posledično so se številni, ki se ukvarjajo s turizmom in s turizmom povezanimi dejavnostmi znašli v težki finančni situacij.

Občina lahko pomaga na način, da turistično takso zniža ali jo ukine in se na ta način pomaga k večji konkurenčnosti turistične dejavnosti v občini in posledično pripomore k večjemu obisku turistov.

V MO Novo mesto se sedaj obračunava turistična + promocijska takse v višini 2,5 EUR/ gosta na noč in je tako med najvišjimi v Sloveniji.

34 občin v Sloveniji turistične takse ni pobiralo že pred izbruhom pandemije s korona virusom. Številne občine pa takso ukinjajo ali jo znižujejo.

Turistično razvita občina Dolenjske toplice obračunava turistično + promocijsko takso v višini 1,25 EUR

Občina Trebnje v višini 1,40 EUR. Občina Škocjan pa 1,50 EUR. V Veroni se plača turistična taksa med 0,5- 3 EUR v odvisnosti od oddaljenosti od centra, vendar za maksimalno 5 dni s čimer spodbujajo daljše dopustovanje gostov.

Odgovor

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma je v pristojnosti občin. Sredstva se zagotavljajo v proračunih občin iz namenskih virov za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnih območij in iz drugih virov. Vira sta del koncesijske dajatve, ki se po zakonu, ki ureja igre na srečo, nameni lokalnim skupnostim na zaokroženem turističnem območju, ter turistična taksa, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, ZSRT-1), ki je stopil  v veljavo s 15. marcem 2018, ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni in lokalni ravni. Občine so z njim dobile možnost povišanja turistične takse, s tem pa po navedbah gospodarskega ministrstva prevzemajo tudi bistveno večjo obveznost za razvoj turizma na svojem območju. Cilj dviga turistične takse je, da bodo občine z dodatnimi sredstvi lahko izvedle potrebna vlaganja v dejavnosti, storitve in investicije, ki so v javnem interesu. Še vedno pa so občinski prilivi iz naslova turistične takse veliko nižji od predvidenih vlaganj za spodbujanje turizma.

Res je, da določene občine v Sloveniji turistične takse sploh ne zaračunavajo, razlog pa je lahko dejstvo, da nimajo prenočitvenih zmogljivosti ali jih imajo tako malo, da bi bilo s pobiranjem več dela kot koristi.

Namenski vir za financiranje spodbujanja razvoja turizma v občini je turistična taksa, ki je namenjena opravljanju dejavnosti in storitev v javnem interesu. Podrobneje te dejavnosti opredeljuje zakon (ZSRT-1) v 15. členu:

1. informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:

- informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami,

- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,

- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,

- sprejemanje in posredovanje predlogov ter pritožb obiskovalcev v zvezi s

  turistično ponudbo pristojnim organom,

- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,

2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,

3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,

4. promocija turizma v digitalnem okolju,

5. varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena,

6. razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,

7. razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),

8. urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,

9. organizacija in izvajanje prireditev,

10. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,

11. druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.

 

V 50. členu zakona je določeno, da občine uskladijo splošne akte, s katerim določajo turistično takso v roku treh mesecev od uveljavitve zakona. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 30. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto in s tem tudi potrdil turistično takso v znesku 2,00 EUR. Glede na status in razvojne usmeritve naše turistične destinacije, ki je ena od vodilnih destinacij Slovenije v okviru makro destinacije Termalno Panonska Slovenija, je obveljalo stališče, da je to  primerna in sprejemljiva višina,  ki pa se ne uvršča med najvišje določene v Sloveniji. Tudi v primerjavi z večino preostalih občin so odstopanja dokaj majhna. Glede predlagane možnosti različnega zaračunavanja višine turistične takse v Mestni občini Novo mesto, predvidevamo da ne bi imelo posebnega učinka, saj gre za teritorialno manjšo destinacijo.  

V zvezi z obračunavanjem turistične takse v Mestni občini Novo mesto je potrebno omeniti,  da je v sprejetem odloku dodatna olajšava tudi popolna oprostitev plačila turistične takse za udeležence dogodkov ali organizatorje in aktivne udeležence mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine.

Dejstvo je, da turistična in promocijska taksa ne obremenjujeta gospodarstva oz. turističnih ponudnikov. Turistično takso namreč plačajo turisti ob plačilu prenočitev, in sicer kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim brezplačno na voljo na obiskanem turističnem območju. Vsekakor pa turistična taksa v nobenem primeru ni primaren dejavnik za odločitev turista o obisku določene destinacije in nima vpliva na smeri ter vsebine turističnega gibanja. 

 

 

Pripravila:

mag. Janja Macedoni

podsekretarka za proračun

 

 

Katarina Petan                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                               direktorica

Nazaj na seznam