vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–266 Vzdrževanje kampa in jase na Otočcu


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu in občinski upravi da pozove lastnike zemljišča kampa Otočec in jase k vzdrževanju. V letošnjem letu na tem prostoru trava sploh še ni bila pokošena. Prostor je zanemarjen. Kurijo se ognjišča, ribe se lovi na črno itd. Ob dejstvu, da občina pomaga tudi s parkirišči za avtodome poziv občini da lastnikom pomaga da se vzpostavi neko prvotno stanje kot je bilo pred leti.

Odgovor

Nepremičnini, na katerih se nahajata kamp in jasa, sta v lasti Republike Slovenije, s katerima upravljata Direkcija za vode (kamp) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (jasa), slednji je oddal svojo nepremičnino v zakup. Aktivnosti v zvezi urejanjem nepremičnin že potekajo.

Obenem vas obveščamo, da sta PP Novo mesto in redarstvo SOU OD v poletnih mesecih izvajali nadzor nad kršitvami določil Zakona o varstvu javnega reda in miru ter Zakona o pravilih cestnega prometa in kršitve sankcionirala.

 

Pripravili:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

Brigita Železnik

vodja organa – direktorica skupne uprave

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam