vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/201-178 Stroški vzdrževanja zelenih površin


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ko se je ukinila koncesija podjetju Trata za vzdrževanje zelenih površin se je to argumentiralo z zmanjšanjem stroškov; iz predloga proračuna za leto 2020 je razvidno da se je strošek v letu 2019 povečal kar za 34.162 eur; pobuda za obrazložitev kaj je razlog za to da se napovedi niso uresničile in je sedaj strošek za občane bistveno večji.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Izvajalec vzdrževanja javnih površin Komunala Novo mesto, je poleg površin, ki so bila zajeta v koncesiji urejanja zelenih površin prevzel tudi vzdrževanje otroških igrišč v večini mestnih Krajevnih skupnosti. Dela, ki so se v preteklosti izvajala na zelenih površinah v Krajevnih skupnosti, je koncesionar pred tem obračunaval neposredno Krajevnim skupnostim in zato navedeni stroški niso bili pokriti iz te proračunske postavke.

 

Poleg tega vzdrževanja, je bilo v letu 2019 dodanih še za več kot 20.000 m2 dodatnih zelenih površin, ki se v času izvajanja koncesije še niso urejala. Seznam teh površin je razviden iz izpisa katastra javnih površin.

ID

Velikost m2

Naziv

Površina

23904

134,92

Kandijska cesta

obcestni pas

23907

131,63

Pugljeva ulica

zelenica

23908

6.315,86

Julijino sprehajališče - Pumptrack

zelenica

23909

469,7

Julijino sprehajališče

zelenica

23910

95,78

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23911

85,91

Ljubljanska cesta Hedera

obcestni pas

23912

83,74

Vrhovčeva ulica - mali park

zelenica

23913

244,74

Strojarska pot

zaraščena parcela

23914

200,01

Strojarska pot

zaraščena parcela

23915

64,54

Strojarska pot

zaraščena parcela

23916

4.025,99

Skalitskega ulica

zelenica

23917

330,31

Skalitskega ulica

obcestni pas

23918

1.276,90

Poganci - spomenik osamosvojitve

zelenica

23919

462,34

Drgančevje - Okolica stavbe desno od muzeja

zelenica

23920

320,73

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23921

908,67

Ljubljanska cesta

zelenica

23922

1.198,73

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23923

998,29

Ljubljanska cesta

zelenica

23924

199,87

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23925

304,38

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23926

136,61

Lamutova ulica

obcestni pas

23928

357,1

Jakčeva ulica

zelenica

23930

495,42

Jakčeva ulica

zelenica

23931

148,16

Jakčeva ulica

zelenica

23933

61,37

Strojarska pot

zaraščena parcela

23934

48,35

Kandijska cesta

obcestni pas

23935

480,01

Župančičevo sprehajališče

zelenica

23936

616,41

Kočevarjeva ulica

drevored

23937

203,34

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23938

42,41

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23939

206,98

Ljubljanska cesta

obcestni pas

23940

591,19

Ljubljanska cesta

obcestni pas

 

Še vedno pa so letni stroški urejanja zelenih in javnih površin bistveno nižji kot pred letom 2015, ko so letno presegli tudi 900.000 EUR (sedaj med 500.000 Eur in 550.000 Eur).

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam