vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-93 Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da posreduje pri Cerodu d.o.o. da nakaže vsa zapadla sredstva KS Brusnice iz naslova Nadomestila za razvrednotenje in nevarnosti za okolje


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Občina Šentjernej je v letu 2018 dobila tožbo proti Cerod d.o.o. v zvezi s plačili okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja na odlagališčih. Po uveljavitvi tožbe mora Cerod d.o.o. nakazovati okoljsko dajatev tudi Občini Šentjernej.

Hkrati z uveljavitvijo tožbe je Cerod d.o.o. prenehal Krajevni skupnosti Brusnice nakazovati nadomestilo o razvrednotenju in nevarnosti za okolje, ki ga je prejemala na podlagi Sklenjenega sporazuma o nadomestilu in nevarnosti za okolje, Aneksa k sporazumu o nadomestilo za razvrednotenju okolja in nevernosti za okolje z dne 22.10.2001, ter Dodatku št. 1 k sporazumu o nadomestilo za razvrednotenje in nevarnost za okolje.

Nadomestilo za razvrednotenje in nevarnost za okolje je bilo Krajevni skupnosti Brusnice in Občini Šentjernej priznano v razmerju 80% / 20% in je bilo predpogoj Krajevne skupnosti Brusnice, da se je sploh lahko gradil regijski center za ravnanje z odpadki.

Nadomestilo nima nobene zveze z okoljsko dajatvijo in ga je Cerod d.o.o. ne glede na tožbo dolžan nakazovati Krajevni skupnosti Brusnice glede na določila iz sklenjenih sporazumov.

Ker gre za znatna sredstva, s katerimi Krajevna skupnost Brusnice gradi komunalno in cestno infrastrukturo po krajevni skupnosti dajem pobudo, da Mestna občina Novo mesto oziroma župan posreduje pri CEROD d.o.o., da nakaže vsa zapadla sredstva iz naslova nadomestil ter da ponovno redno plačuje nadomestilo glede na določila sklenjenih sporazumov.                                   

Odgovor

Podjetje Cerod d.o.o., kot upravljalec odlagališča je Krajevni skupnosti Brusnice izvajalo plačila nadomestila na podlagi dveh sporazumov in sicer:

  1. Sporazuma o nadomestilu za razvrednotenje in nevarnost za okolje, ki je bil sklenjen leta 1999, na podlagi katerega so se izvajala plačila za razvrednotenje in nevarnost za okolje. Ta sporazum je na podlagi sodbe višjega sodišča v Ljubljani (2018) prenehal veljati zaradi uveljavitve t.i. državnega predpisa (kar je v konkretnem primeru Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja iz februarja 2014), zato je podjetje  Cerod d.o.o. predvidene zneske KS Brusnice prenehalo izplačevati.
  2. Sporazuma za prometno ogroženost, ki je bil sklenjen leta 2004, na podlagi katerega se izvajajo plačila za prometno ogroženost in nevarnost za okolje. Po tem sporazumu se plačila nemoteno nakazujejo KS Brusnice, ker le ta ni bil predmet sodbe sodišča.

Mestna Občina Novo mesto skupaj s podjetjem Cerod d.o.o. že pripravlja pravno podlago, ki bo podjetju Cerod d.o.o. omogočala izplačevanje nadomestila za razvrednotenje in nevarnost za okolje KS Brusnice tudi v prihodnje, in sicer v okviru Sporazuma  v katerega že omenjena sodba sodišča ni posegla. Rešitev bo pripravljena do konca meseca junija.

 

 

Pripravila:

Urška Ban                                                                                     

Kabinet župana

 

                                                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam