vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-92 Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

  • Koliko odpadkov je bilo zbranih v MO Novo mesto v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018?
  • Koliko je bilo od tega ločeno zbranih odpadkov, koliko mešanih odpadkov koliko industrijskih odpadkov in koliko nevarnih odpadkov?
  • Prosimo za primerjavo z letom 2016 ali se količina odpadkov povečuje ali zmanjšuje in kakšna so predvidevanja za v prihodnje?
  • Kdo sedaj za MO Novo mesto izvaja posamezne storitve, zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov?
  • Kje se sedaj izvaja obdelava odpadkov zbranih V MO Novo mesto?
  • Kakšna je cena obdelave odpadkov za mešane komunalne odpadke, ločeno zbrane komunalne odpadke, biološke odpadke in industrijske odpadke ?
  • Kakšna je stopnja predelave mešanih komunalnih odpadkov, oziroma kakšen je delež katerega je potrebno po obdelavi še vedno odložiti na komunalno deponijo?
  • Koliko odpadkov (ton) je bilo odloženo na Cerodu v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2018 po posameznih letih?
  • Koliko odpadkov (ton) je bilo odloženo na Cerodu iz občin nedružbenic v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2018 po posameznih letih?
  • Katere so te občine?                                  

Odgovor

V prilogi vam posredujemo odgovor izvajalcev zadolženih za izvajanje gospodarske javne službe na področju zbiranja odpadkov in obdelave odpadkov.

92 Priloga.pdf

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam