vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-60 Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pripravi naj se podrobno poročilo o tem kje je MO NM vlagala, v katere ukrepe je vlagala ter koliko je  vložila; preko javno zasebnega partnerstva je MO NM vlagala sredstva in vprašanje je torej - kam; katere ukrepe smo izvedli in koliko so stali; koliko je od tega plačala MONM in koliko zasebni investitor; koliko smo pridobili sredstev iz zunanjih virov.

Odgovor

V letu 2017 je Mestna občina Novo mesto izvedla celovito energetsko sanacijo 27 javnih objektov. Višina sofinanciranja ukrepov s strani javnega partnerja, ki obsega kohezijska sredstva in sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto, je bila pogodbeno določena.

 

Operacija je bila razdeljena na tri sklope:

 

 1. Izvedeni ukrepi v sklopu stavb, ki je predmet celovite energetske sanacije – JZP DEL OPERACIJE:

Prvi sklop obsega 8 objektov, na katerih je izvedena celovita energetska sanacija po modelu JZP: OŠ Otočec, OŠ Dragotin Kette, OŠ in VVE Brusnice, POŠ Birčna vas, POŠ Dolž, POŠ Podgrad, VVE Rdeča kapica in VVE Labod.

Izvedeni ukrepi na posameznem objektu:

• OŠ OTOČEC:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.
 • Sanacija razsvetljave.

• OŠ in VVE BRUSNICE:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva na osnovni šoli.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.
 • Sanacija razsvetljave.

• OŠ DRAGOTIN KETTE:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Zamenjava dotrajane kritine.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.
 • Sanacija razsvetljave.

• POŠ BIRČNA VAS:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevane kleti.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.
 • Sanacija razsvetljave.

• POŠ DOLŽ:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.

• POŠ PODGRAD:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.

• VVE RDEČA KAPICA:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.
 • Sanacija razsvetljave.

• VVE LABOD:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke.
 • Sanacija razsvetljave.

VIRI FINANCIRANJA SKLOPA  1 BREZ DDV:

 • Kohezijska EU sredstva: 863.028,00 EUR
 • Kohezijska SLO sredstva: 152.299,06 EUR
 • Lastna sredstva občina: 208.661,56 EUR
 • Sredstva zasebni partner: 1.386.702,38 EUR
 • Skupni izdatki: 2.610.691,00 EUR

 

 1. Izvedeni ukrepi v sklopu stavb, ki je predmet delne energetske sanacije – JZP DEL OPERACIJE:

Drugi sklop obsega 16 objektov, na katerih je izvedena delna energetska sanacija po modelu JZP: OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šmihel, OŠ Stopiče s telovadnico, OŠ Grm – bazen, OŠ Bršljin, Glasbena šola Marijana Kozine, VVE Ostržek, VVE Kekec, Anton Podbevšek Teater, Kulturni center Janeza Trdine, Dolenjski muzej stavbi Ropasova hiša in Galerija, Dolenjski muzej stavbi NOB in Križatija, Poslovno stanovanjski kompleks Rozmanova 10, Rotovž in stavba Mestne občine Novo mesto.

Izvedeni ukrepi na posameznem objektu:

• OŠ CENTER:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Izvedba toplotne postaje daljinskega ogrevanja in toplotnega razdelilca.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.

• OŠ DRSKA:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Sanacija priprave STV v času izven kurilne sezone, menjava kotlovnice.

• OŠ ŠMIHEL:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija razsvetljave v prostorih šole.
 • Sanacija razsvetljave v telovadnici.

• OŠ STOPIČE S TELOVADNICO:

 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Nadgradnja kotlovnice s sistemom toplotnih črpalk zrak-voda.

• OŠ GRM – BAZEN:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja mešalnih ventilov na direktne ogrevalne veje.

• OŠ BRŠLJIN:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Ureditev toplotne postaje znotraj Osnovne šole / nadgradnja obstoječega CNS sistema.

• GLASBENA ŠOLA MARIJANA KOZINE:

 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Prenova kotlovnice.

• VVE OSTRŽEK:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Optimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.
 • Sanacija razsvetljave.

• VVE KEKEC:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija razsvetljave.

• ANTON PODBEVŠEK TEATER:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Optimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.

• KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

• MUZEJ - ROPASOVA HIŠA IN GALERIJA:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija razsvetljave v Ropasovi hiši.

• MUZEJ - STAVBA NOB IN KRIŽATIJA:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.
 • Sanacija razsvetljave.

• POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS ROZMANOVA 10:

 • Vgradnja termostatskih ventilov.
 • Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

• ROTOVŽ:

 • Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• MESTNA OBČINA NOVO MESTO:

 • Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.

 

VIRI FINANCIRANJA SKLOPA 2 BREZ DDV:

 • Lastna sredstva občina: 330.174,94 EUR
 • Sredstva zasebni partner: 353.387,52 EUR
 • Skupni izdatki: 683.562,46 EUR

 

 1. Izvedeni ukrepi v sklopu stavb, ki je predmet operacije – JN DEL OPERACIJE:

Tretji sklop obsega 3 objekte, na katerih je izvedena celovita energetska sanacija po JN modelu: POŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka.

Izvedeni ukrepi na posameznem objektu:

• POŠ MALI SLATNIK:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Toplotna izolacija tlakov.

• VVE PEDENJPED:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava še ne zamenjanega stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Zamenjava dela kritine.
 • Sanacija ogrevanja in priprave tople sanitarne vode.

• VVE METKA:

 • Toplotna izolacija fasade.
 • Zamenjava stavbnega pohištva.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.
 • Toplotna izolacija stropa neogrevane kleti.
 • Vgradnja termostatskih ventilov.

 

VIRI FINANCIRANJA SKLOPA 3 BREZ DDV:

 • Kohezijska EU sredstva: 126.384,78 EUR
 • Kohezijska SLO sredstva: 22.303,20 EUR
 • Lastna sredstva občina: 398.289,93 EUR
 • Skupni izdatki: 546.977,91 EUR

 

 

Pripravil:

Aleš ŠURLA,

višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management

 

dr. Iztok KOVAČIČ,

VODJA URADA

Nazaj na seznam