vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019 - 57 Manjkajoče kanalizacijsko omrežje v MONM in poročilo o izgradnji manjkajočega vodovodnega omrežja v naseljih MONM


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu in Občinski upravi, da pojasni, kdaj je predvidena izgradnja manjkajočega kanalizacijskega  omrežja v MONM, katerega je potrebno izvesti v skladu z evropsko zakonodajo z navedenimi razdeljenimi podatki, kje je predvideno javno kanalizacijsko omrežje oz. kje je predvideno reševanje kanalizacije z manjšimi čistilnimi napravami; kdaj je predvidena izgradnja manjkajočega vodovodnega omrežja v naseljih MONM, kjer to še manjka.

Odgovor

Kanalizacijsko omrežje zahtevano z evropsko direktivo 91/271/EGS, je v celoti izvedeno, saj direktiva zahteva opremljanje aglomeracij nad 2000 PE.

Odgovor glede opremljanja s kanalizacijo po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) pa je bil podan že v odgovoru št. 9001-1/2019-26 z dne 31. 1. 2019.

Oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema je zagotovljena za vsa strnjena naselja. Za vsa posamezna gospodinjstva izven teh območij pa se gradnja načrtuje in izvaja v skladu z izkazanimi potrebami in glede na ekonomičnost gradnje.

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam