vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ponovljena vprašanja glede problematike obdelave in odlaganja odpadkov v MO NM


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

1. Kaj bo z obstoječim podjetjem CEROD d.o.o., glede na to, da bo v bodoče dejavnost ravnanje z odpadki opravljalo drugo podjetje?

2. Na osnovi katerih podlag je bila sprejeta odločitev za ustanovitev novega podjetja (študija upravičenosti, cost-benefit analiza fizibiliti študija....)?

3. Koliko bo zaposlenih v novem podjetju in kakšni bodo dejanski stroški poslovanja?

4. Na osnovi česa je bila narejena ocena vrednosti nove investicije?

5. Ali se bo gradnja izvajala na osnovi že pridobljenega Okoljevarstvenega soglasja (dovoljenja) in gradbenega dovoljenja?

6. Zakaj je iz novega predloga izločena investicija v mehansko obdelavo odpadkov na Cerodu v znesku 1.141875,00 EUR in naj bi se namesto tega mehanska in delna biološka obdelava odpadkov izvajala v Ljubljani, na deponiji na Leskovcu pa naj bi izvajali le delno biološko obdelavo in deponiranje odpadkov iz cele Slovenije?

7. Ali je bil narejen kakšen razpis, kjer se je ugotovilo, da je Snaga d.o.o. najugodnejši ponudnik storitev?

8. Kakšno ceno trenutno plača občina oziroma občinski izvajalec za mehansko in biološko obdelavo odpadkov v Ljubljani? PRILOGA 3

9. Kakšno ceno plačuje Snaga d.o.o. za deponiranje odpadkov na Cerodu?

10. Kakšna je bila količina deponiranih smeti s strani občin nedružbenic in podjetij izven občin družbenic v obdobju od 1.1.2017 - 31.12.2017 in v obdobju od 1.1.2018 do 31.06.2018?

11. V predlogu proračuna MO Novo mesto za leto 2019 je navedeno, da je investicija izgradnje MBO utemeljena v DIIP-u z dne 21.9.2015 in jo je potrdil svet županov 23.9.2015. Kako je lahko investicija utemeljena na podlagi DIIP-a iz leta 2015, če je bil novi spremenjeni koncept predstavljen na skupni seji občinskih svetov dne 25.10.2017?

Pobuda, da se glede na velikost projekta in problematiko, na vsaki seji Občinskega sveta poroča o realizaciji projekta.

Odgovor

Odgovore na svetniška vprašanja je podalo podjetje CeROD d.o.o, j.p. v dopisu št. AK-134/2018 z dne dne 27. 08. 20182 (v prilogi)

 

PRIPONKA

541-priloga cerod.pdf

 

Z lepimi pozdravi

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                

višja svetovalka za investicije        

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam