vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Projekti EBDR – ELENA proračun 2019, spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pri obrazložitvi proračunske postavke 2311052050 Projekti EBRD - ELENA, je navedeno, da je Konzorcij pridobil sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj. V sklopu projekta se med drugim sofinancira tudi tehnična pomoč projekta - MONM - spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave.

Kaj konkretno se bo izvedlo za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave iz sredstev v okviru projekta in kdo bo izvajalec projekta?

Odgovor

Namen projekta je ustvariti strokovno podlago za optimizacijo energetske učinkovitosti vodovoda, ki bo upoštevala vso ustrezno infrastrukturo v Novem mestu in okolici. Študija bo analizirala vse potrebne ukrepe za zagotovitev jasnega, pravočasnega in učinkovitega pogleda na:

 • proizvodnjo,
 • distribucijo,
 • čiščenje vode,
 • izkoriščanje avtomatiziranih kontrolnih procesov v realnem času,
 • preklop iz lokalnega na globalni nadzor za združeni pregled celotnega sistema.

V okviru revizije bodo sprejeti ustrezni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti celotnega sistema. Študija bo pokazala, kako izkoristiti različne korelacije podatkov preko centralnega vodenja sistema oskrbe z vodo. To bo doseženo z:

 • uskladitvijo informacijskih in komunikacijskih sistemov s spreminjajočimi se potrebami,
 • upravljanjem tako obsežnih programov preoblikovanja kot vsakodnevnih sprememb,
 • izkoriščanjem najboljše prakse na področju IKT,
 • povečanjem vrednosti obstoječih virov IKT in naložb.

Cilj je pridobiti strokovno študijo v obliki strokovne projektne naloge za naslednje aktivnosti:

 • posodobitev obstoječega centra za upravljanje, vključno z modernizacijo povezane strojne in programske opreme,
 • posodobitev opreme, ki se uporablja za zajem, obdelavo in prenos podatkov iz geolociranih obratov / objektov vodovodnega sistema na lokacijo centra za upravljanje:
 1. objekti distribucijskega omrežja (vodni rezervoarji, repumping in hidro postaje, rezervoarji za zmanjševanje tlaka itd.),
 2. vstopne odprtine za distribucijsko omrežje z merilno opremo (jaške z merilno opremo, jaške z nadzorno opremo, jaške z merilno in krmilno opremo).
 3. - dobava in izvedba programske opreme za delovanje v realnem času, vključno s proizvodnjo hidrodinamičnega modela vodovoda, ki deluje v realnem času, kar bo:
 • zagotavljalo večjo operativno varnost omrežja pri vseh vidikih njenega delovanja in upravljanja,
 • zmanjšalo tveganja, povezano z rednimi in izrednimi delovnimi pogoji,
 • zmanjšalo tveganja pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na svoji distribucijski poti od vodovnega vira do vodovodne pipe uporabnika,

 

 • z nadgradnjo bo zagotovljena možnost optimizacije delovanja črpalk, obratovalnih pritiskov in proizvodnih virov,
 • vzpostavitev sistema za evidentiranje operativnih kazalnikov uspešnosti in izboljšanje energetske učinkovitosti pri delovanju posameznih obratov in objektov, ki so del distribucijske mreže vodovodnih sistemov (na podlagi različnih smernic, npr. IWA, WB, AWWA, EU in DVGW)
 • vzpostavitev sistema poročanja za predložitev poročil za nacionalne evidence,
 • podpora in nadgradnja potrebne programske opreme,
 • izobraževanje in usposabljanje naročnika za uporabo pripadajoče strojne in programske opreme.

 

OBSEG PROJEKTA

SKLOP A - Pregled sistema in korelacija podatkov

Obseg aktivnosti Sklopa A bo vzpostavil sistem pridobivanja podatkov za pregled obstoječega sistema oskrbe z vodo, kar predstavlja predvsem začasno spremljanje hidravličnih parametrov, kot npr. obratovalni tlaki, tokovne hitrosti, tokovi, količine in ravni ter spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode (kemičnih in fizikalnih parametrov). Na podlagi meritev na terenu se izvede makro kalibracija sistema, nato pa se nastavi statični hidravlični model.

Ključne naloge so:

 • izvedba začasnih meritev,
 • zbiranje podatkov,
 • korelacija podatkov (GIS, programska oprema za hidravlično modeliranje itd.).
 • makro kalibracija vodovoda,
 • nastavitev statičnega hidravličnega modela sistema.

Rezultat Sklopa A je podatkovna platforma za nadaljnje analize sistema.

 

SKLOP B - Izdelava podrobne študije o sistemu s priporočili za izboljšave

Obseg aktivnosti Sklopa B je usmerjen v podrobno študijo sistema, ki temelji na podatkih, ki se bodo pridobili v Sklopu A. Študija bo zagotovila Komunali Novo mesto priporočene ukrepe, ki bodo še dodatno izboljšali delovanje in vzdrževanje sistema oskrbe z vodo na področju energetske učinkovitosti. Poudarek bo na problemu izgube vode ter zagotavljanju sistema ključnih kazalnikov uspešnosti za vzpostavitev ustreznega energetskega spremljanja in optimizacije porabe energije, ki je odvisna od:

 • optimizacija delovanja vodovodnega sistema, nadgradnja in vzdrževanje,
 • zmanjšanje tveganja in stroškov zaradi izgub vode,
 • izvajanje upravljanja z najboljšimi praksami,
 • optimizacija obdelave vode.

Rezultat študije bo vzpostavitev strokovnih podlag za nadaljnje projekte, ki bodo izboljšali, pospešili in revidirali pozitivne učinke Kohezijskega projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske".

Izvajalec projekta bo izbran v okviru postopka javnega naročanja, ki ga vodi Evropska banka za obnovo in razvoj s sodelovanjem Mestne občine Novo mesto. Postopek še poteka in bo predvidoma zaključen v septembru 2018.

 

Z lepimi pozdravi

 

Pripravil:

Peter Geršič                                                                          dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam