vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda, da MO Novo mesto pozove izvajalce del, da naj se dela skozi naselje Otočec in Brusnice izvajajo tako, da bodo izvedena v čim krajšem času in na način, da bodo čim manj moteča za občane.


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Številni občani se pritožujejo nad neupravičeno zaporo ceste skozi naselje Otočec, ki je bila izvedena zaradi preplastitve ceste. Izvajalec del je pred več kot 3 tedni izvedel zaporo ceste v vmesnem času je dela izvajal le en dan. Podobno tudi krajani Brusnic, kjer je popolna zapora ceste skozi Brusnice opažajo, da so tudi v delovnih dneh prisotni na gradbišču le po trije delavci. Z neupravičenimi zaporami cest in zavlačevanjem izvajanja del se povzroča prometne zastoje in gospodarsko škodo občanom in poslovnim subjektom.

Odgovor

Naročnik preplastitve ceste skozi naselje Otočec je DARS d.d., zato Mestna občina Novo mesto nima neposrednega vpliva na potek del, saj ni v pogodbenem razmerju z izvajalcem. Preplastitev se izvaja iz naslova sanacije cest poškodovanih tekom gradnje avtoceste na tem območju.

Naročnik rekonstrukcije ceste skozi naselje Brusnice je Direkcija RS za infrastrukturo. Mestna občina Novo mesto sodeluje samo kot sofinancer v delu, ki se nanaša na občinsko infrastrukturo. Intenzivnost del je odvisna od faze gradnje ter od razpoložljivih kapacitet izvajalca. Mestna občina Novo mesto se redno udeležuje koordinacij z izvajalcem, kjer pomaga reševati tekoče zaplete in s tem pospešiti izvedbo investicije.

 

 

Pripravil:

Franci STARBEK,                                                                            

vodja oddelka za investicije

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam