vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-27 Objavljanje vprašanj in pobud občinskih svetnikov v celoti in v obliki, kot so jo podali


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da Občinska uprava vprašanja in pobude občinskih svetnikov objavlja avtentično, tako kot so podane, ne pa da se jemlje iz konteksta posamezna vprašanja. Pobuda, da se objavi vse v kompletu; enako naj velja tudi za zapisnike sej Občinskega sveta.

Odgovor

Svetniška vprašanja in pobude, podane s strani svetnikov v pisni obliki, Občinska uprava objavi v enaki vsebini kot jih prejme od svetnika.

V kolikor pa je bila pobuda oziroma vprašanje s strani svetnika podana le v ustni obliki na sami seji Občinskega sveta, pa jo Občinska uprava vprašanje povzame čim bolj avtentično ter tako tudi objavi.

 

Pripravila:

Suzana Virc, podsekretar za OS

Peter Žunič Fabjančič, višji svetovalec za informiranje

 

 

 

Katarina Petan,                                                                      dr. Vida Čadonič Špelič,

Vodja urada za finance in splošne zadeve                                     direktorica

 

 

Nazaj na seznam