vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-26 Izgradnja kanalizacije


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

V prejšnjem mandatu ni bil začet noben nov projekt izgradnje kanalizacije; k temu občino zavezujejo zakoni. Pobuda Občinski upravi za pojasnilo, kdaj bodo izgrajeni naslednji odseki kanalizacije v krajevnih skupnostih, kjer te še ni.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je v preteklem mandatu na področju kanalizacije realizirana naslednje projekte: kanalizacija Drejčetova pot, kanalizacija Križe in ČN Veliki Slatnik, povečanje zmogljivosti ČN Otočec, kanalizacija Šentjošt in del kanalizacije v Smolenji vasi. Pripravila je projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama in naselju Kuzarjev kal. V postopku priprave projektne dokumentacije in pridobivanja zemljišč pa sta projekta kanalizacije za naselji Karteljevo in Ždinja vas.

Pravna podlaga, ki na tem področju predpisuje naloge občine se na nivoju države stalno spreminja in dopolnjuje. Tako še niso dokončno določena naselja, kjer je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja predvidena oziroma primerna. Občina bo za naselja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo pripravila  ekonomsko analizo, kjer bo preverjena smotrnost izgradnje skladno z 19. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in na podlagi rezultatov določila naselja, ki se bodo opremljala z javnim kanalizacijskim omrežjem.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam