vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-7 Odgovornost župana, Občinske uprave in svetnikov


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

  1. Kdo je pravno odgovoren, da so občinski predpisi v skladu z državno zakonodajo?
  2. Kdo je pravno odgovoren, da so predlagani akti v skladu z zakonodajo?
  3. Kdo je pravno odgovoren za zakonito delovanje Občinske uprave?
  4. Ali je Komisija za statut in poslovnik s tem, ko daje mnenje o skladnosti aktov občine z ustavo in zakoni, tudi pravno odgovorna, v kolikor so ti akti dejansko v nasprotju z ustavo in zakoni?
  5. Ali so občinski svetniki, ki potrdijo akt, ki je v nasprotju z ustavo in zakoni, kazensko in materialno odgovorni?

Odgovor

Zakon o lokalni samoupravi  - ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1 in 30/18) v 29. členu določa, da je Občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine; v 49. členu pa določa, da Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Skladno s 33. členom ZLS župan predstavlja in zastopa občino.

Za  strokovno pripravo občinskih predpisov v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine je zadolžena Občinska uprava. Občinsko upravo vodi direktor Občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 

Za zakonitost odločitev občinskega sveta je zadolžen župan, saj lahko v skladu s 33. členom ZLS zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in tudi zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom.

Disciplinsko in odškodninsko odgovornost javnih uslužbencev določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.  63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF). Javni uslužbenci so dolžni delovati zakonito in odgovorno.

Kazensko odgovornost uradnih oseb pa določa Kazenski zakonik; KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11, 54/15, 6/16, 38/16 in 27/17), in sicer se v skladu z 258. členom KZ-1 uradna oseba (tudi član lokalnega predstavniškega telesa) ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka za občinski svet

 

 

Katarina Petan,                                                          dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

 

Nazaj na seznam