vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-6 Zagotovitev varnosti in popravilo ceste, št. 794611 in 794811 v naselju Dolž


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje, kaj je MO NM do sedaj ukrenila glede poziva občanov v zvezi s to cesto v naselju Dolž in zakaj stanje še ni bilo sanirano?

Vprašanje, zakaj MO NM ne skrbi za vzdrževanje te občinske ceste? Kdaj bo ta občinska cesta sanirana? Kakšne ukrepe bo sprejel župan in Občinska uprava, da se bo v prihodnje občinske ceste redno vzdrževalo in se na ta način preprečilo nastajanje nadaljnje škode in stroškov.                     

Odgovor

Pobuda za sanacijo ceste št. 794611 in 794811, t.j. ceste Pangrč grm – Šmiklavž, ki pokriva vinogradniško območje je bila podana v lanskem letu po že opravljenem razpisu za preplastitve cest za leto 2018.

Koncesionarju CGP je bilo v okviru rednega vzdrževanja cest  naročeno, da nujne zadeve sanira in pripravi popis potrebnih del za preplastitev. Celovita sanacija je v planu preplastitev in bo izvedena po prioritetnem vrstnem redu. Občinske ceste se vzdržuje skladno s programom in prioritetami v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

 

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam