vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-5 Ureditev prometnih zagat v Novem mestu z odprtjem Glavnega trga za enosmerni promet in odprtje Kandijskega mostu za dvosmerni promet, do izgradnje vsaj enega dodatnega mostu preko reke Krke


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda županu in Občinskemu svetu, da se za delno rešitev prometnih zagat v Novem mestu odpre Glavni trg za enosmerni promet, Kandijski most pa za dvosmerni promet, takoj po končani prenovi Glavnega trga. Tak prometni režim naj velja do izgradnje vsaj enega mostu preko reke Krke ter izgradnje dela tretje razvojne osi na odseku Ločna – Gotna vas.                                                                     

Odgovor

Promet preko Kandijskega mostu bo urejen skladno s Projektom ureditve mestnega jedra in je usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je upravljalec Kandijske ceste.

Ureditev prometnega režima za Mestno jedro ne omogoča dvosmernega prometa po Kandijskem mostu.

 

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam