vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pri zadnjem poročanju o izvajanju projekta hidravličnih izboljšav na skupni seji Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet je bilo med drugim izpostavljeno tudi to, da je glavni razlog za večje število sklenjenih aneksov slaba izdelava projektov. Na vprašanje, ali je bila vnovčena garancija za dobro izvedbo del, je bil odgovor poročevalca negativen. Se pa bo garancija unovčila, če se bo ugotovilo, da projekti niso dobro pripravljeni.

Vprašanje: kateri so ti kriteriji, po katerih se bo ugotavljalo, ali je projekt dobro izdelan?

Odgovor

Na vprašanje svetnika g. Alojza Kobeta je s strani koordinatorja projekta Komunale Novo mesto, d.o.o., odgovoril vodja projekta g. Jernej Muhič, št. dokumenta 11-JM-928/2018, z dne 14.5.2018, dopis v prilogi.

515-priloga,hidravlične.pdf

 

Pripravila:

Nataša Engel

višja svetovalka

 

Franci Starbek

vodja oddelka za investicije

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

Nazaj na seznam