vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Rekonstrukcija Glavnega trga - ponovitev pobude in vprašanja


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Iz odgovora v zvezi s prenovo Glavnega trga ni razvidno, koliko EU in državnih sredstev je občina že prejela v zvezi z investicijo oziroma je v odgovoru navedeno, da jih bo prejela "predvidoma".

Vprašanje:

  • ali so glede na navedbo "predvidoma" EU in državna sredstva že odobrena,
  • ali je že podpisana sofinancerska pogodba?

Ponovna pobuda, da se glede na velikost projekta, na vsaki seji Občinskega sveta poroča o realizaciji projekta.                 

Odgovor

Projekt Ureditve mestnega jedra – Glavni trg je bil potrjen za sofinanciranje operacij iz EU mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, Prednostna naložba 6.3 – Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, s sklepom Skupščine ZMOS dne 11. 08. 2017, trenutno pa še potekajo zadnja usklajevanja dokumentacije na posredniškem organu – Ministrstvu za okolje in prostor.

Sklepa o odobritvi EU in državnih sredstev, na podlagi katerega bomo prejeli v podpis sofinancersko pogodbo še nismo prejeli, pričakujemo pa ga do konca tega meseca.

O poteku investicije Mestna občina Novo mesto javnost redno seznanja preko medijev.

Z lepimi pozdravi

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                

višja svetovalka za investicije                                              

 

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam