vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema


Datum: 22. 03. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Na skupni seji odborov za okolje in prostor ter komunalo in promet je bilo ob obravnavi POROČILA O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE NA DAN 10.03.2018, ob vprašanju o razlogih za povečanje vrednosti pogodbe za dodatnih 1.587.034,18 EUR, brez DDV, pojasnjeno, da so temu krivi slabo izdelani projekti.

Povečanje pogodbene vrednosti je bilo tudi pri izgradnji vodarn.

Vprašanja:

  • koliko je stala investicijsko tehnična dokumentacija za projekt vodarn,
  • koliko je stala investicijsko tehnična dokumentacija za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema,
  • kdo je bil dolžen pregledati projekte in jih potrditi.
  • glede na navedbo, da so projekti slabi; ali so bile vnovčene garancija za dobro izvedbo del pri izdelani dokumentaciji,
  • v začetku leta 2017 sem prejel odgovor, da je postopek za odobritev dodatnih sredstev za vodarne v zaključni fazi. Odgovora o tem, kdaj so bila nakazana dodatna evropska sredstva nisem prejel. So bila nakazana ali ne?
  • iz poročila je razvidno da postopek za odločitve o podpori za dodatna sredstva še poteka. Kdo bo do potrditve financiral projekt?
  • ali ocenjujete, da se bo do zaključka projekta vrednost pogodbe še povečala in za koliko

v poročilu je navedeno, da je okvirni terminski plan za zaključek gradnje cevovodov in vodohramov marec 2018. Kolikšna ja trenutna realizacija projekta, ali so bila zaprošena podaljšanja rokov za izgradnjo, ali so bila podaljšanja rokov odobrena, kdaj je realno predviden zaključek projekta ?                                        

Odgovor

Na vprašanje svetnika g. Alojza Kobeta je v imenu koordinatorja projekta Komunale Novo mesto, d.o.o., odgovoril vodja projekta g. Jernej Muhič. Dopis št. 11-JM-654//2018, z dne 5.4.2018, je v prilogi.

Pripravila:

Nataša Engel

višja svetovalka

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

498-dopis,Komunala.pdf

Nazaj na seznam