vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Rekonstrukcija Glavnega trga


Datum: 22. 03. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda

Glede na to, da je rekonstrukcija Glavnega trga eden največjih projektov v občini, predlagam, da se podobno kot za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, na vsaki seji Občinskega sveta poroča o realizaciji projekta. 

Vprašanje:

- kolikšna je pogodbena vrednost celotnega projekta,

- kolikšen je delež sofinanciranja države in Evrope,

- višina realizacije projekta,

- koliko sofinancerskih sredstev je občina že prejela od države in Evrope,

- kdaj je predviden zaključek projekta?

Odgovor

S prenovo mestnega jedra, ki obsega Pugljevo ulico, Glavni trg in del Rozmanove ulice, smo pričeli septembra 2017. Za izvedbo projekta imamo sklenjene štiri izvajalske pogodbe v skupni vrednosti 7.080.510,87 evrov, od tega:

- za gradnjo (izvajalec CGP d.d. Novo mesto) 6.638.182,35 evrov,

- za arheološka izkopavanja (izvajalec JPJ d.o.o. Slovenska Bistrica) 349.479,20 evrov,

- za nadzor (izvajalec Projekt Nova Gorica) 91.507,32 evrov,

- za koordinatorja varstva pri delu (izvajalec Renova d.o.o. Novo mesto) 1.342,00 evrov.

Projekt bo predvidoma sofinanciran v višini 4.587.080,69 evrov oziroma v deležu 64,78 %, od tega:

  • delež sofinanciranja RS je 12,96% oziroma 917.416,14 evrov
  • delež sofinanciranja EU je 51,83% oziroma 3.669.664,55 evrov.

Realizacija projekta na dan 06. 04. 2018 je 687.518,95 evrov.

Predviden zaključek glavnine del oz. odprtje večjega dela javnih površin je predvideno v mescu oktobru, zaključek vseh pogodbenih del oz. aktivnosti pa v začetku leta 2019.

Z lepimi pozdravi

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                                                                      dr. Iztok KOVAČIČ,

višja svetovalka za investicije                                                                                            vodja urada

Nazaj na seznam