vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Priprava gradiv za obravnavo na seji OS in delovnih telesih - nedvoumno prikazovanje sprememb gradiva med prvo in drugo obravnavo


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda v imenu Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor, da se v izogib ugibanjem oz. podrobnemu iskanju sprememb v gradivih odlokov, ki so nastale zaradi dodatnih usklajevanj oz. zahtev med prvo in drugo obravnavo, vse spremembe oziroma novo besedilo označi z rdečo barvo (dopolnitve/novo besedilo z rdečim tiskom; izbrisi oziroma besedilo, ki se iz prve obravnave črta, se za drugo obravnavo v gradivu označi kot prečrtano).                                                   

                                                              

Odgovor

Občinska uprava bo gradiva za sejo OS pripravljala  v skladu  s Poslovnikom Občinskega sveta MO NM. Priporočilo Občinski upravi o upoštevanju navedene zakonske podlage pri pripravi gradiv za obravnavo na sejah delovnih teles in seji Občinskega sveta je podala tudi Komisija za statut in poslovnik na svoji 28. seji, dne 31. 1. 2018.

Pripravili:                                                                                                      

Suzana Virc, podsekretar

Maja Gorenc, višja svetovalka

           

 Katarina Petan,                                                                                                            dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                                                 direktorica Občinske uprave

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

Nazaj na seznam