vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Metodologija za oblikovanje cen za nakup zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

V gradivih v zvezi s Spremembami in dopolnitvami načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto so za primerljive parcele zelo različne cene / m2. 

Konkretno se za kmetijska zemljišča K1 znotraj iste katastrske občine cene razlikujejo za več kot 300 % med eno in drugo.

Vprašanje: Kako se cene določajo v primeru, ko za ocenitev prodajne vrednosti ni bila naročena cenitev?

Pobuda: Župan naj sprejme enotno metodologijo za oblikovanje cen za nakupe zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč. 

Odgovor

 

 

Določitev vrednosti premoženja ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem se pri posamezni nepremičnini navede bodisi posplošeno tržno vrednost, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, ali orientacijsko vrednost. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa orientacijsko vrednost stvarnega premoženja kot vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. V primeru, ko vemo, da ni potrebno naročiti cenitev, predlagamo županu višino kupnine/odškodnine/ nadomestila za posamezen pravni posel na podlagi primerljivih prodaj/oddaj v najem in upoštevajoč že pridobljene cenitve za primerljive nepremičnine ter cenik SKZGRS, obenem pa spremljamo tudi trg nepremičnin, ki določa cene nepremičnin.

V vprašanju niso navedene konkretne nepremičnine, pri katerih naj bi šlo za takšne razlike v vrednosti, zato sklepamo, da gre bodisi za nepremičnine, ki se nahajajo v območju več namenskih rab (stavbno, kmetijsko, gozdno) ali pa za nepremičnine, ki niso v celoti v lasti Mestne občine Novo mesto in se prodaja solastniški delež, kar je izrecno navedeno med opombami. V primeru, ko se prodaja zgolj solastniški delež, se pri nepremičnini navede celotna površina, pri orientacijski vrednosti pa zgolj vrednost deleža (npr. v katastrski občini 1486 Stopiče je tak primer).

V pripravi je sprememba zakonodaje o ravnanju s stvarnim premoženjem, zato bomo odločitev o oblikovanju metodologije določanja cen sprejeli, v kolikor bo potrebna, po uveljavitvi sprememb. Pojasniti moramo, da tudi sedaj veljavna zakonodaja ne predvideva, da upravljavec stvarnega premoženja določi metodologijo za oblikovanje cen.

 

 

Pripravila:

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

       

 

 

 

Nazaj na seznam