vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje: dne 22. 5. 2017 sem prosil za pojasnilo, zakaj je investitor, kljub sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC pristal na povišanje stroškov investicije za vodarni in ali bodo dodatni stroški sofinancirani s strani države in EU. Podan je bil odgovor, da nastali strošek pri organu upravljanja ali posredniškemu organi občina uveljavlja kot upravičeni strošek investicije. Postopek odobritve pri pristojnih organih še poteka. 

Prosim za odgovor, ali so bila sredstva že odobrena, v kakšni višini in kdaj so bila nakazana v občinski proračun (če so že bila) oziroma kdaj bodo. 

Odgovor

Na vprašanje svetnika g. Alojza Kobeta je s strani koordinatorja projekta Komunale Novo mesto, d.o.o., odgovoril vodja projekta g. Jernej Muhič, št. dokumenta 11-JM-392/2018, z dne 21. 2. 2018, dopis v prilogi.

Lep pozdrav,

Pripravila:

Alenka Muhič   

vodja Oddelka za investicije                                                                               

 

dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                             direktorica

 

Odgovor na svetniško vprašanje

Nazaj na seznam