vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 03. 2023

Dolenjski uradni list 11 - 2023.

Na podlagi osmega odstavka 29. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) ter skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4 seji dne 9-3-2023 sprejel

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju

Mestne občine Novo mesto 

 

1. člen 

 

(1) V Odloku o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 7/18) se v 4. členu spremeni:

»(3) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje stavbe lahko pridobi iz geotermalne ali hidrotermalne energije s toplotnimi črpalkami, če je SPF toplotne črpalke večji od 5,0 in ocenjen za hladnejše podnebje.

»(4) Ne glede na prioritetno uporabo energentov iz prvega odstavka tega člena se na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom končna energija za ogrevanje obstoječe stavb(e) lahko pridobi z uporabo trdne biomase, če se energent sežiga v kurilni napravi, ki izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

 

2. člen 

 

(2) V Odloku o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 7/18) se 7. člen briše.

 

3. člen 

 

(1)  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0003/2023-2                                                    Mestna občina Novo mesto

Novo mesto, dne 14.3.2023                                                  župan mag. Gregor Macedoni, l.r.                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                                          

 

 

nazaj